Hopp til innhald

Studieplan - Vidareutdanning for SFO-tilsette

Hausten 2024

Da rammeplan for Skolefritidsordningen (SFO) (https://www.udir.no/utdanningslopet/sfo/rammeplan/)

ble lansert høsten 2021, fikk SFO sitt første nasjonale styringsdokument. Fysisk aktivitet og

bevegelsesglede og mat og måltidsglede er løftet fram øftet fram som to

viktige tema i rammeplanen.

Jobber du i SFO og har lyst å lære mer om om disse temaene og hvordan du kan implementere de i din SFO, er dette studiet det rette for

deg.

Studiet er nettbasert slik at mange skal ha mulighet for å delta uansett

hvor i landet man bor. Undervisningen er lagt opp med korte ukentlige forelesninger og skal kunne gjennomføres ved siden av jobben i SFO.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

  • har kunnskap om hvordan man kan tilrettelegge for måltidsglede og smakfull og helsefremmende mat i SFO
  • har kunnskap om hvordan man kan tilrettelegge for og stimulere til fysisk aktivitet og bevegelsesglede i SFO
  • har kunnskap om helsefremmende arbeid med barn relatert til fysisk aktivitet og mat

Ferdigheter

Studenten

  • kan legge til rette for allsidig og inkluderende fysisk aktivitet og bevegelsesglede i skole og nærmiljø
  • kan legge til rette for at måltider og mataktiviteter bidrar til måltidsglede, deltagelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna
  • kan oppsøke og bruke ressurser knyttet til fysisk aktivitet og bevegelsesglede og mat og måltidsglede

Generell kompetanse

Studenten

  • er medvirkende, utforskende og inspirerende sammen med barna
  • kan reflektere over egen rolle knyttet til fysisk aktivitet og bevegelsesglede, og mat og måltidsglede
  • kan planlegge og evaluere innhold og arbeidsmåter knyttet til fysisk aktivitet og bevegelsesglede, og mat og måltidsglede i SFO

Innhald

Med utgangspunkt i SFO sitt verdigrunnlag, er emnene bygget opp rundt tematikker som mangfold, inkludering,

voksenrollen, skaperglede, utforskertrang, barns medvirkning og bærekraft.

Gjennom deling av erfaringer og refleksjoner fra egen praksis, vil deltakerne få tilgang på ideer, inspirasjon og ressurser. Ulike oppdrag mellom forelesningene legger opp til utprøving og videre refleksjon.

Praksis

Nei

Arbeidsformer

All undervisning er nettbasert. Den vil bestå av forelesninger, gruppediskusjoner og selvstendig refleksjon.

Vurderingsformer

Praktisk eksamen som dokumenteres visuelt og med valgfritt enten skriftig dokument på 500 ord eller en lydfil på fem minutter.

Studenten kan velge om de vil ta en eksamen eller vil ha et kompetansebevis.

Internasjonalisering

Nei