Videreutdanning for ansatte i skolefritidsordningen (SFO) | nettstudium

Vidareutdanning på bachelornivå

I en verden der barns utvikling står i sentrum, er rollen til deg som er SFO-ansatt viktig. I denne nettbaserte videreutdanningen får du mer kunnskap om hvordan du kan heve kvaliteten på arbeidet ditt og øke kompetansen når det kommer til implementering av rammeplan for skolefritidsordning. Målet er at vi sammen skal skape en SFO-hverdag som inspirerer, utfordrer og støtter alle barn til å utforske, leke og lære.

Nettbasert

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse

  Studienummer:
  8972 Fysisk aktivitet og bevegelsesglede i SFO
  8975 Lek i SFO

  Om å søke opptak til HVL

  Gjennom nettbaserte kurs på 7,5 studiepoeng tilbyr vi en videreutdanning som kan kombineres med jobb i en hektisk hverdag.

  Kursene er nasjonalt tilgjengelig og består av korte, ukentlige undervisningsøkter. Det gis ukentlige, små arbeidsoppdrag. Du som er student kan velge mellom skriftlig eller muntlig besvarelse av de obligatoriske arbeidskravene og ved eksamen.

  Emner som tilbys høst 2024

  Søknadsfrist 1.juni

  Fysisk aktivitet og bevegelsesglede i SFO

  Hvorfor studere fysisk aktivitet og bevegelsesglede i SFO?

  Fysisk aktivitet og bevegelsesglede i SFO er en heldigital videreutdanning for ansatte i SFO. Utdanningen vil hjelpe deg å implementere rammeplanen for SFO på egen arbeidsplass. Studiet gir et innblikk i hvordan du kan tilrettelegge og organisere fysisk aktivitet og bevegelseslek, samt hvordan det kan bidra til helsefremming, bevegelsesglede og utvikling av sosiale relasjoner.  

  Hva lærer du?

  Sentralt i utdanningen står SFO’s verdigrunnlag, og nasjonale råd om fysisk aktivitet. Du vil lære å knytte fysisk aktivitet og bevegelse til tematikker som bevegelseslek, fysisk og motorisk utvikling, helsefremmende arbeid, voksenrollen og tilrettelegging av ute og inne miljøet.  

  I et samspill mellom faglig kompetanse og deling av egne erfaringer og refleksjoner, vil du lære hvordan det kan tilrettelegges for en kunnskapsbasert og inspirerende bevegelsespraksis i SFO. 

  Målgruppe 

  Utdanningen passer for deg som jobber i SFO og ønsker å heve kompetansen knyttet til fysisk aktivitet og bevegelsesglede for og med barna. Utdanningen er gratis, og utgjør 7,5 studiepoeng. 

  Undervisningsform og datoer

  All undervisning er nettbasert. Emnet vil vektlegge ulike undervisnings- og læringsformer som erfaringsdeling, gruppearbeid, refleksjon, forelesning og gjennomføring av opplegg på egen arbeidsplass. 

  Digital undervisning torsdager kl 09-11.

  Undervisning i uke 36, 37, 38, 39, (ikke undervisning uke 40 og 41), 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 og 49.

  Eksamensform

  Praktisk eksamen med utgangspunkt i egen SFO – 3,5 dag (Får eksamen kl 09.00 første dag og leverer innen kl 14.00 fjerde dag)

  Eksamen i uke 50 eller 51.

  For mer informasjon se emneplanen 

  Lek i SFO

  Hvorfor studere Lek i SFO

  SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi barna omsorg og tilsyn. Ved å studere Lek i SFO vil du få kunnskap om lek og lekens egenverdi. Du vil få muligheten til å prøve ut hvordan du kan være en lekende voksen og tilrettelegge for lek i egen SFO.

  Hva lærer du?

  I kurset får du lære om lekens egenverdi, lekemiljø og lekende fellesskap i SFO. Du vil få kunnskap om voksenrollen i lek og hvordan du kan få øye på barnas interesser for å kunne tilrettelegge for disse i leken. Kurset gir deg også kunnskap om hvordan du kan jobbe med utvikling av lekemiljø i egen SFO, og hvordan Rammeplan for SFO kan benyttes i arbeidet dette. Etter endt kurs vil du ha en kunnskapsbasert praksis for inkluderende lek i SFO.

  Målgruppe 

  Utdanningen passer for deg som jobber i SFO og ønsker å heve kompetansen knyttet til lek for og med barna. Utdanningen er gratis, og utgjør 7,5 studiepoeng. 

  Undervisningsform og datoer

  All undervisning er nettbasert. Emnet vil vektlegge ulike undervisnings- og læringsformer som erfaringsdeling, gruppearbeid, refleksjon, forelesning og gjennomføring av opplegg på egen arbeidsplass. 

  Digital undervisning tirsdager kl 09-11.

  Undervisning uke 36, 37, 38, 39, (asynkron undervisning i ukene 40 og 41), 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 og 49.

  Asynkron undervisning betyr at studentene får en undervisningsfilm med tilhørende oppgaver. Studentene står fritt til å avgjøre når de bruker tid på arbeide i løpet av de to ukene, og det er derfor ikke et tidspunkt studentene må møte til.

  Eksamensform

  Muntlig eksamen, individuell, 15 minutt.

  Eksamen i uke 50 eller 51.

  For mer informasjon om innholdet i modulen se emneplanen  

  Emner som tilbys vår 2025

  Søknadsfrist 15. november

  Kunst- og kulturaktiviteter i SFO

  Dette er emnet for deg som jobber i SFO og ønsker å lære om hvordan du kan legge til rette for at barna skal få oppleve og utvikle deres skapende, utforskende og kreative evner gjennom kunst- og kulturaktiviteter. Videreutdanningen er heldigital og gir deg kompetanse i å bruke estetiske fag som forming, musikk, dans og drama for og med barn. 

  Hvorfor studere Kunst- og kulturaktiviteter i SFO? 

  Å kunne bruke kunst- og kulturaktiviteter i SFO bidrar til utvikling av barns sosiale ferdigheter, trivsel, fellesskap, medvirkning, helhetlig livsmestring og mye mer.  

  Gjennom studiet vil du tilegne deg faglig kompetanse og du vil kunne utvikle ferdigheter i å legge til rette for barns skapende og utforskende virksomhet i SFO. 

  Hva lærer du? 

  Sentralt i utdanningen står SFO’s verdigrunnlag, og rammeplanens delkapittel 3.3 Kultur. Du vil lære å bruke aktiviteter og arbeidsmetoder fra forming, musikk, dans og drama, og hvordan dette knytter seg til skaperglede, inkludering, mangfold, trygghet, trivsel, fellesskap og bærekraft.  

  Du lærer også hvordan du konkret kan gjennomføre små og store kunst- og kulturaktiviteter. Tema i utdanningen vil blant annet handle om tilrettelegging av fysisk miljø og rom, kreativ bruk av teknologi, kreativitetsfremmende materialer, voksenrollen, estetikk, musikkutfoldelse, barns kreative medvirkning, sang og sanglek som arena for inkludering og fellesskap, ulike danseuttrykk, rollelek, prosjektarbeid og drama som metode.  

  Målgruppe 

  Utdanningen passer for deg som jobber i SFO og ønsker å heve kompetansen knyttet til kunst- og kulturaktiviteter for og med barna.

  Undervisningsform 

  All undervisning er nettbasert. 

  Emnet vil vektlegge ulike undervisnings- og læringsformer som erfaringsdeling, gruppearbeid, refleksjon, forelesning og gjennomføring av opplegg på egen arbeidsplass. 

  Eksamensform 

  Individuell skriftlig oppgave med utgangpunkt i praktisk arbeid: planlegging, gjennomføring og evaluering av kunst- og kulturaktiviteter med barn i SFO.  

  Mat og måltidsglede i SFO

  Hvorfor studere Mat og måltidsglede?

  I dette emnet blir det lagt vekt på hvordan SFO som arena kan legge til rette for at barna opplever mestring og utvikling gjennom erfaringer med mat og måltidsaktiviteter. 

  Med utgangspunkt i SFO sitt verdigrunnlag, er emnet bygget opp rundt tematikker som mangfold, inkludering, voksenrollen, skaperglede, utforskertrang, barns medvirkning og bærekraft. 

  Hva lærer du?

  Gjennom deling av erfaringer og refleksjoner, vil studentene få tilgang på ideer, inspirasjon og ressurser. Forelesningene legger opp til diskusjon og videre refleksjon rundt tilrettelegging for mat og måltidsarbeid i SFO. Målet er å gi studentene kunnskap og ferdigheter for å legge til rette for at måltider og mataktiviteter bidrar til måltidsglede, trivsel, omsorg, kreativitet, deltagelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna. 

  Målgruppe 

  Utdanningen passer for deg som jobber i SFO og ønsker å heve kompetansen knyttet til mat og måltidsaktiviteter for og med barna. Utdanningen er gratis, og utgjør 7,5 studiepoeng. 

  Undervisningsform 

  All undervisning er nettbasert. 

  Emnet vil vektlegge ulike undervisnings- og læringsformer som erfaringsdeling, gruppearbeid, refleksjon, forelesning og gjennomføring av opplegg på egen

  Målgruppe

  Videreutdanningen er for deg som jobber i SFO, og som både ønsker å heve kvaliteten på arbeidet ditt og øke kompetansen din knyttet til implementering av rammeplanen. Du må ha studiekompetanse eller realkompetanse og være tilknyttet en SFO for å kunne gjennomføre studiet.

  SFO-leder, Ann Elin, deler sine erfaringer fra utdanningen

  Gratis videreutdanning

  Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKDIR) og Høgskulen på Vestlandet (HVL) finansierer videreutdanningene fram til 2028. Utdanningen er derfor gratis for kommuner og deltakere i denne perioden.

  Andre interessante studietilbud

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs