Hopp til innhald

Studieplan - Vurdering av barnets beste

Hausten 2022

Studiet er etablert av Bufdir i samarbeid med HVL og Høgskulen i Volda på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Etablering av studiet er eit viktig element i styresmaktene sin strategi for å løfte kompetansen i det kommunale barnevernet.

Utdanninga har som mål å styrke dei tilsette i barnevernstenesta sin kompetanse til å gjere faglege vurderingar av barnets beste i alle fasar og delar av ei barnevernssak, samt styrke vurderings- og avgjerdskompetansen i det barnevernsfaglege arbeidet.

Studiet har et faglig nivå tilsvarande masternivå.

Opptakskrav

Opptakskrav

 • Bachelorgrad eller tilsvarande.
 • Du må være tilsett i barnevern i heile studieperioden.

Søkjarar vert rangert i tråd med § 4-3 i forskrift om opptak til Høgskulen på Vestlandet.

Det blir ikke gitt tilleggspoeng for høyere utdanning.

Opptak til studiet skjer på grunnlag av rangering innanfor følgjande fastsette kvotar, jf. §6-1 (3), med følgjande prioritering:

1. Tilsette med hovudstilling i kommunalt barnevern og bekreftelse fra arbeidsgiver om at de skal prioriteres (skjema kommer).
2. Tilsette med hovudstilling i kommunalt barnevern.
3. Tilsette med hovudstilling i statlig eller privat barnevern

Med hovudstilling menes stillingsstørrelse på 50 % eller meir.

Læringsutbytte

Ein kandidat med fullført studie skal ha følgene totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten...

 • har inngåande kunnskap om barnevernets heterogene kunnskapsgrunnlag og tverrfaglege perspektiv
 • har spesialisert innsikt i barnevernsfaglege vurderingar og avgjerder
 • har inngåande kunnskap om det juridiske og tverrfaglege kunnskapsgrunnlaget som inngår i skjønnsutøvinga ved vurdering av barnets beste
 • har avansert kunnskap om ulike barnesyn og forhold som fremjar barns medverknad og medbestemming
 • har spesialisert innsikt i sentral forsking om omsorgsvurderingar og tydinga av ei heilskapleg forståing av barn og foreldre
 • har inngåande kunnskap om barnevernets maktposisjon og strukturar som kan bidra til avmakt

Ferdigheiter:

Kandidaten...

 • kan gjennomføre heilskaplege omsorgsvurderingar ved å analysere og vurdere barnets beste i lys av aktuelle teoriar og metodar
 • kan analysere og halde seg kritisk til ulike kunnskapskjelder og bruke desse for å ta ei avgjerd til barnets beste
 • kan gjere seg nytte av relevante metodar for å styrke, grunngje og dokumentere den faglege skjønnsvurderinga
 • kan samarbeide med barn og foreldre og andre tenester ved innhenting av informasjon og vurdering av tiltak
 • kan på ein sjølvstendig måte bruke kunnskapsbaserte metodar for å fremje barn og foreldres høve til innverknad og styring av eige liv

Generell kompetanse:

Kandidaten...

 • kan analysere etiske problemstillingar knytt til utgreiingar og avgjerder om barns omsorgssituasjon
 • kan nytte avansert kunnskap om barn og unges utvikling og foreldres situasjon i arbeid med komplekse omsorgsvurderingar
 • kan sette seg inn i og reflektere kritisk over vitskapleg kunnskap
 • kan formidle eit sjølvstendig arbeid og meistre uttrykksformar om barns omsorgsituasjon og foreldres omsorgskompetanse
 • kan kommunisere om faglige dilemma, uvisse og tvil i vurderingar av barns omsorgssituasjon
 • har en analytisk medvit og kan utøve kritisk refleksjon og etisk dømmekraft i vurderingar av barnets beste

Innhald

Studiet er samlingsbasert. Det er lagt opp til seks samlingar, à tre dagar frå onsdag til fredag, fordelt på to semester. Tre samlingar haust og tre samlingar vår.

Hovudtema for samlingane:

Samling 1: Profesjonell kompetanse og vurdering av barns beste med fokus på kritisk refleksjon
Samling 2: Barnesyn og barns medverknad
Samling 3: Omsorgsvurdering og barns utvikling. Barn og familiar i kontekst
Samling 4: Kunnskapsgrunnlag og avgjerdsprosessar i barnevernstenesta
Samling 5: Styrking av fagleg skjøn i ulike fasar av ei barnevernssak
Samling 6: Oppfølging av barn plassert utanfor heimen, ettervern og avslutning av barnevernssaker.

Arbeidsformer

Undervisningsformene vekslar mellom førelesning og arbeid i lærarstyrte og studentstyrte grupper. I gruppearbeida vil studentane reflektere over og drøfte praksisrelevante kasus og eigne erfaringar frå praksis i lys av ulike teoriar og tverrfaglege perspektiv på barnets beste.

Vurderingsformer

Vurderingsformer i emnet er heimeeksamen og justerande munnleg eksamen.