Prisdryss til HVL-forskere

Birgitte Graverholt har fått Kunnskapskommunens forsknings- og innovasjonspris 2022. Renate Blindheim-Hansen og Kjersti Halvorsen er tildelt Sparebanken Møre sin forskerpris 2022.

Kunnskapsbasert praksis og kvalitetsarbeid i sykehjem


Forskningsprosjektet Impakt i sykehjem, ledet av Birgitte Graverholt, er et samarbeidsprosjekt med Etat for sykehjem i Bergen kommune. Partnerne har jobbet sammen om å løse utfordringen om hvilken kompetanse og hvilke strukturer som er nødvendige for å lykkes med kunnskapsbasert praksis og kvalitetsarbeid i sykehjem.

IMPAKT står for “IMPlementation and Action for Knowledge Translation”. Målet med IMPAKT er å legge til rette for innføring av ny kunnskap blant dagens og morgendagens helsepersonell. Prosjektet adresserer "kunnskap-praksisgapet" gjennom perspektivene til to ulike sektorer, nemlig helsetjenesten og høyere utdanning.

I jurybegrunnelsen står det blant annet: "Gjennom prosjektet har Graverholt bidratt til å bygge ned siloer, og skape et godt samarbeidsklima mellom forskere fra HVL og flere fagfelt innen sykehjemspraksis over tid. IMPAKT-prosjektet er et eksempel på arbeidslivsrettet og praksisnær forskning."

Samskaping – et sosialt eksperiment i rusomsorgen


Renate Blindheim-Hansen og Kjersti Halvorsen får forskerprisen fra Sparebanken Møre for artikkelen "Samskaping – et sosialt eksperiment i rusomsorgen: En studie av klinikeres og lederes erfaring med brukeransettelser".

Artikkelen handler om å ansette personer med erfaring som brukere i helsevesenet. Problemstillingen er utforsking av erfaringer med brukeransettelser blant klinikere og ledere ved norske rusbehandlingsinstitusjoner.

Prisen deles ut hvert år i regi av Fjordkonferansen. I jyryens begrunnelse står det blant annet følgende: "Juryen har lagt vekt på at studien er godt egnet til den kvalitative metoden som er valgt, problemstillingen er godt forankret i teori og empirisk litteratur og analysen er godt strukturert og lett å følge for leseren. Funnene troverdige og gir nyttige føringer både for praksisfeltet og for videre forskning. "

Vi gratulerer vinnerne!