IMPAKT - IMPlementation and Action for Knowledge Translation

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Anvend forsking

Ph.d.-prosjekt

Prosjektperiode

August 2016 - August 2022

Prosjektsamandrag

Gapet mellom det vi vet fra forskning og det vi faktisk gjør i helsetjenestene refereres ofte til som «kunnskap-praksis gapet». Dette innebærer at brukere av helsetjenestene noen ganger møter en praksis som ikke er kunnskapsbasert. At en helsetjeneste er kunnskapsbasert vil si at den er i tråd med den mest oppdaterte kunnskapen på feltet. 

Målet med IMPAKT er å adressere dette kunnskap-praksis gapet fra to ulike sektorer i samfunnet, nemlig sykehjem og høyere utdanning. Implikasjonene av et kunnskap-praksis gap i disse to sektorene krysser hverandre.

Sykehjem er en del av helsetjenesten som får stadig nye oppgaver, for eksempel skal de drive med kontinuerlig kvalitetsforbedring i tråd med den mest oppdaterte kunnskapen. Samtidig forventes det at de påtar seg nye oppgaver som tidligere var forbundet med spesialisthelsetjenesten. Det er derfor forventet at helsepersonell og ledere i sykehjem har behov for opplæring i håndtering av ny kunnskap og støtte i organisasjonen for å implementere den.  Hva disse nøkkelpersonene behøver av opplæring og støtte for å lykkes med dette er ukjent.

Universitet og høgskoler har et samfunnsoppdrag som blant annet sier at kandidater skal lære seg prinsipper for livslang læring, slik at de etter endt utdanning er endringsvillige og i stand til å holde seg oppdatert.  Vi vet lite om dette er noe vi lykkes med i de helsefaglige profesjonsutdanningene. Dessuten vet vi lite om hvordan kunnskapsbasert praksis er integrert i praksisveiledning.

Dermed er «kunnskap-praksis gapet» en reell utfordring i begge disse sektorene og samtidig på tvers av dem. Både dagens og morgendagens helsepersonell har behov for kompetanse i å håndtere og nyttiggjøre seg kunnskap i møtene med pasienter. 

Mange initiativ for å redusere «forskning-praksis gapet» har slått feil, kanskje fordi det har manglet aktiv involvering av brukere i forskningsprosessen. Dette prosjektet er basert på rammeverket «i-KT», som identifiserer og involverer brukere gjennom hele forskningsprosessen. Konkret innebærer dette involvering av brukere på alle nivå, som å stille relevante forskningsspørsmål; i valg av metoder; som datakilde; i tolkning av resultater; i utforming og formidling av budskap fra forskningen. I prosjektet benyttes både kvantitative og kvalitative metoder for å gi utfyllende ny kunnskap om ulike spørsmål knyttet til kunnskap-praksis gapet.

Metode

The primary objective is to address the knowledge-to-action gap from the
perspectives of two different sectors - the long-term care setting of nursing
homes and higher educational institutions.
The secondary objectives are to:
- develop and evaluate an integrated knowledge translation intervention and
test its effectiveness in driving continuous quality improvement in nursing
homes.
- gain knowledge about students' level of evidence-based practice
competencies.
- gain perspectives from teachers and clinical instructors about what is
needed to successfully implement evidence-based practice education in
health care bachelor programs.