Forskningsdata

Forskningsdata er data generert gjennom forskning, for eksempel i forbindelse med eksperimenter, simuleringer, feltarbeid eller intervjuer.

Åpen publisering av forskningsdata

1. mai 2022 trådte HVLs retningslinjer for åpen publisering av forskningsdata (Open Data Policy). Klikk på menyen under for å lese mer. 

Retningslinjer for åpen publisering av forskningsdata

Hovedpunktene i de nye retningslinjene er følgende: 

  • Alle forskningsdata skal gjøres åpent tilgjengelige. Målsettingen er basert på Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata og HVLs strategi. Unntak fra målet om åpen deling vil være når andre hensyn krever begrensning av tilgangen, slik som juridiske, forskningsetiske, kommersielle eller andre begrensninger. I slike tilfeller skal det redegjøres for dette i det enkelte forskningsprosjektets databehandlingsplan.
  • Forskeren skal utforme en datahåndteringsplan (Data Management Plan) i en tidlig fase av prosjektet og helst innen tre måneder etter oppstart. Databehandlingsplanen revideres ved behov i løpet av prosjektperioden. Planen skal si noe om hvordan data som er vurdert til å ha verdi på lang sikt, skal forvaltes. Forskeren må ha et bevisst forhold til hvordan forskningsdata som er vurdert til ikke å ha langsiktig verdi, skal forvaltes, eventuelt destrueres etter en viss tid. 

HVLs Open Data-policy kan leses i sin helhet her

Finne forskningsdata

Dersom du er interessert i å finne forskningsdata innenfor ditt fagfelt har re3data.org den største globale oversikten over forskningsdataarkiver. Her kan du finne både fagspesifikke og generelle forskningsdataarkiver for alle akademiske disipliner. Arkivene kan filtreres på fagfelt, land, datatype, dataformat og tilgangsnivå for forskningsdataene i de ulike arkivene.

I tillegg finnes det også forskningsdataarkiv og kilder til forskningsdata i Norge innen ulike fagdisipliner. Gå til fagressursene for å se noen utvalgte kilder.

Sikker lagring av persondata

Prosjekter som faller inn under helseforskningsloven eller personopplysningsloven skal følge HVLs retningslinjer for sikker oppbevaring av persondata.

Du finner mer informasjon på siden om forskningsetikk og personvern.

Datahåndteringsplaner

Formålet med en datahåndteringsplan er å gi en oversikt over hvilke typer data som skal samles inn, hvordan de skal registreres og beskrives, hvem som skal ha tilgang til dem og hvordan, og hvorvidt og hvordan de til slutt skal arkiveres og gjøres tilgjengelig for gjenbruk. Datahåndteringsplanen er et levende dokument, som kan oppdateres underveis i forskningsprosessen.

Mange forskningsfinansiører krever datahåndteringsplaner før tildeling av forskningsmidler. Eksempler på ferdige datahåndteringsplaner kan du finne hos UiT.

Om du jobber med et prosjekt som skal meldes til NSD og/eller forhåndsgodkjennes av REK, anbefaler vi NSDs mal.

Datahåndteringsplanen skal gjøre rede for åpen publisering av forskningsdata, jf. HVLs retningslinjer for åpen datapublisering (se ovenfor).

Publisering av forskningsdata

Tilgang til forskningsdata kan gi dypere innsikt i de publiserte resultatene, og gjør dem mer etterprøvbare. Når data deles åpent, kan de komme til nytte ved at andre forskere bygger videre på dem, kanskje på nye måter og andre områder enn de opprinnelig var tiltenkt.

Muligheten for gjenbruk av data kan også spare tid og krefter som ellers ville gått med på å samle inn data på nytt. 

Artikler med åpent tilgjengelige forskningsdata ser ut til å ha en signifikant høyere siteringsfrekvens. Tilgjengeliggjøring av data kan dessuten gjøre det lettere å få finansiering. Søknader til Horizon Europe vil blant annet vurderes med hensyn til tidligere produserte datasett, som forventes å være FAIR, og delt «så åpent som mulig, og så lukket som nødvendig».

Forskere ved HVL kan publisere forskningsdata i vårt institusjonelle forskningsdataarkiv, HVL Open Research Data. Arkivet er en del av Dataverse.no, som driftes av UiT. For klargjøring av datasett for arkivering, bør du sette deg inn i arkiveringsguiden for Dataverse.no

Arkivet opererer etter FAIR-prinsippene – dataene skal være Findable, Accessible, Interoperable og Reusable.

Ta kontakt med oss for veiledning i hvordan forskningsdata skal bearbeides for arkivering.

Kurs

Vi anbefaler UiTs åpne webinarer om forskningsdata.


Spørsmål om forskningsdata?

Sondre Strandskog Arnesen svarer deg på alt som omhandler lagring, kuratering og publisering av forskningsdata.

Ta kontakt