HVL-APA 6th i EndNote

Hvordan referanser skal se ut ved bruk av referansestilen APA 6th og hvordan man registrerer dem i EndNote.

APA-stilen er en godt definert forfatter-år-stil (Harvard-stil). Versjonen som presenteres her, er basert på den sjette revisjonen av Publication Manual of the American Psychological Association, og tilpasset norsk språk og tegnsetting.

For å laste ned stilen til EndNote Desktop, velg  APA norsk nynorsk 2019 eller APA norsk bokmål 2019. Klikk på filen for å åpne, og velg deretter «Save as» fra fil-menyen for å installere i EndNote. (Windows-versjonen av EndNote setter inn ordet «copy» på enden av filnavnet. Dette kan fjernes.) Du kan deretter finne stilen under «Select another style» i stil-menyen. I Endnote Online skal stilen være tilgjengelig for brukere med HVL-tilknytning, og ingen installasjon er nødvendig. (Om du er utenfor campus og har mistet tilgang til HVL-stiler i EndNote Online, kan du gå inn via Galanga, og finne stilen under Format --> Bibliography.)

Under finner du eksempler på hvordan referanser for ulike dokumenttyper skal se ut i referanselisten, og hvordan de legges inn i EndNote.

Bok

Bårnes, V. B. & Løkse, M. (2015). Informasjonskompetanse: Håndbok i kildebruk og referanseteknikker (2. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Reference Type: Book.
Author: Bårnes, Vibeke Bårdsdatter ; Løkse, Mariann
Year: 2015
Title: Informasjonskompetanse: Håndbok i kildebruk og referanseteknikker
Place Published: Oslo
Publisher: Cappelen Damm akademisk
Edition: 2

Bruk linjeskift til å skille forfatterne. Edition-feltet fylles ikke ut for førsteutgaver. For oversatte bøker legges oversetteren navn inn i feltet Translator.

Kapittel i redigert bok

Krumsvik, R. J. & Ludvigsen, K. (2011). Digital kompetanse i lærerutdanning og skole. I M. B. Postholm, P. Haug, R. J. Krumsvik & E. Munthe (Red.), Lærerarbeid for elevenes læring 5-10 (s. 185-211). Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Reference Type: Book Section
Author: Krumsvik, Rune Johan ; Ludvigsen, Kristine
Year: 2011
Title: Digital kompetanse i lærerutdanning og skole
Editor: Postholm, May Britt ; Haug, Peder ; Krumsvik, Rune Johan ; Munthe, Elaine [Redaktører skilles med linjeskift]
Book Title: Lærerarbeid for elevenes læring 5-10
Pages: 185-211
Place Published: Kristiansand
Publisher: Høyskoleforlaget

Om boken er av senere utgave, legges tallet inn i feltet Edition. For oversatte tekster legges oversetteren navn inn i feltet Translator.

E-bok

Piketty, T. (2014). Capital in the twenty-first century [Kindle]. Cambridge, MA: Belknap Press. Hentet fra https://www.amazon.com

Reference Type: Electronic Book
Author: Piketty, T. 
Year: 2014
Title: Capital in the twenty-first century
Place Published: Cambridge, MA
Publisher: Belknap Press
URL: http://www.amazon.com 
Type of Medium: Kindle

Om boken har DOI, brukes denne heller enn URL. Om den har DOI, eller boken kan hentes fra forlagets nettsider, er utgiver og utgivelsessted unødvendig. Type of Medium fylles bare ut for bøker som er utgitt for et bestemt fysisk format, som Kindle.

 

Kapittel i e-bok

Freud, S. (1953). The method of interpreting dreams: An analysis of a specimen of dream. I J. Strachey (Red. & Overs.), The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud (Vol. 4, s. 96-121). Hentet fra https://books.google.com (Opprinnelig publisert 1900)

Reference Type: Electronic Book Section
Author: Freud, Sigmund
Year: 1953
Title: The method of interpreting dreams: An analysis of a specimen of dream
Editor: Strachey, James
Translator: Strachey, James
Book Title: The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud
Volume: 4
Pages: 96-121
Original Publication: 1900
URL: http://books.google.com

Artikkel i trykt tidsskrift

Upper, D. (1974). The unsuccessful self-treatment of a case of "writer's block". Journal of Applied Behavior Analysis, 7, 497.

Reference Type: Journal Article
Author: Upper, Dennis
Year: 1974
Title: The unsuccessful self-treatment of a case of "writer's block"
Journal: Journal of Applied Behavior Analysis
Volume: 7
Pages: 497

Feltet for issue fylles ut med heftenummer om tidsskriftet ikke bruker gjennomgående paginering (altså når hvert hefte starter med side 1). Om DOI finnes, fylles feltet for dette ut (kun nummer).

Artikkel i elektronisk tidsskrift

Vidal, M. (2017). Hearing flashes and seeing beeps: Timing audiovisual events. PloS One, 12(2), 1-19. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0172028

Reference Type: Electronic Article
Author: Vidal, Manuel
Year: 2017
Title: Hearing flashes and seeing beeps: Timing audiovisual events
Journal: PLoS One
Volume: 12
Issue: 2
Pages: 1-19
DOI: 10.1371/journal.pone.0172028

Bruk URL om DOI ikke finnes.

Artikkel i trykt avis

Thuen, F. (2006, 12. oktober). Utroskapens pris. Bergens Tidende, del 2, s. 12.

Reference Type: Newpaper Article
Author: Thuen, Frode
Year: 2012
Issue Date: 12. oktober
Title: Utroskapens pris
Newspaper: Bergens tidende
Pages: 12
Section: 2

Artikkel i nettavis

Thuen, F. (2006, 12. oktober). Utroskapens pris. Bergens Tidende. Hentet fra http://www.bt.no/

Reference Type: Newpaper Article
Author: Thuen, Frode
Year: 2012
Issue Date: 12. oktober
Title: Utroskapens pris
Newspaper: Bergens tidende
URL: http://www.bt.no [Lenk til forsiden når lenken ellers vil kunne forandres.]

Artikkel i oppslagsverk, med forfatter

Caligor, E. & Petrini, M. J. (2018). Narcissistic personality disorder: Epidemiology, pathogenesis, clinical manifestations, course, assessment, and diagnosis. I R. Hermann (Red.), UpToDate. Hentet 14. mai 2018 fra https://www.uptodate.com/contents/narcissistic-personality-disorder-epidemiology-pathogenesis-clinical-manifestations-course-assessment-and-diagnosis

Reference Type: Encyclopedia
Author: Caligor, Eve ; Petrini, Mark J.
Year: 2018
Title: Narcissistic personality disorder: Epidemiology, pathogenesis, clinical manifestations, course, assessment, and diagnosis
Encyclopedia Title: UpToDate
Editor: Hermann, Richard
Access Date: 14. mai 2018
URL: https://www.uptodate.com/contents/narcissistic-personality-disorder-epidemiology-pathogenesis-clinical-manifestations-course-assessment-and-diagnosis

Access Date fylles bare ut for oppslagsverk som oppdateres ofte. For trykt leksikon, bruk Book Section, som for kapittel i redigert bok.

Artikkel i oppslagsverk, uten forfatter

Heuristic. (u.å.). I Merriam-Webster's online dictionary. Hentet fra https://www.merriam-webster.com/dictionary/heuristic

Reference Type: Encyclopedia. 
Year: u.å. [uten årstall]
Title: Heuristics
Encyclopedia Title: Merriam-Webster’s online dictionary
URL: fra https://www.merriam-webster.com/dictionary/heuristic

Access Date fylles bare ut for oppslagsverk som oppdateres ofte. For trykt leksikon, bruk Book Section, og fyll ut som for kapittel i redigert bok.

Avhandling – PhD, master

Kyrkjebø, R. (2001). Heimskringla I etter Jofraskinna: Karakteristikk av tekstvitna samt tekstkritisk utgåve av Jens Nilssøns avskrift i AM 37 folio (Doktoravhandling). Universitetet i Bergen.

Reference Type: Thesis
Author: Kyrkjebø, Rune
Year: 2001
Title: Heimskringla I etter Jofraskinna: Karakteristikk av tekstvitna samt tekstkritisk utgåve av Jens Nilssøns avskrift i AM 37 folio
Thesis type: Doktoravhandling
University: Universitetet i Bergen

Place Published fylles ut bare dersom det ikke fremgår av institusjonsnavnet; URL for avhandlinger i institusjonsarkiv – og University-feltet utgår dersom det er en del av lenken.

Upublisert materiale

Referanser som ikke kan gjenfinnes henvises bare til i løpende tekst, ikke i referanselisten. Inkluder initialer: T. K. Lutes (personlig kommunikasjon, 18. april 2001) ; (V.-G. Nguyen, personlig kommunikasjon, 28. september, 1998).

Manuskript under vurdering (ikke antatt)

Reference Type: Manuscript. Fyll ut ut feltene Author, Year og Title. I feltet Description of Material skrives «Sendt utgiver, under vurdering». Ikke oppgi navnet for tidsskriftet eller forlaget som tidsskriftet er sendt til.

Manuskript antatt for publisering

Reference Type: Journal Article. Fyll ut ut feltene Author, Title og Journal; sett «Under utgivelse» under Year. Oppgi URL om artikkelen er tilgjengelig i et preprint-arkiv el.l.

Lover og forskrifter

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd (LOV-1997-02-28-19). Hentet fra https://lovdata.no/lov/1997-02-28-19

Reference Type: Legal Rule or Regulation
Author: Folketrygdloven
Year: 1997
Title: Lov om folketrygd
Rule Number: LOV-1997-02-28-19
URL: https://lovdata.no/lov/1997-02-28-19

I teksten vil loven refereres med paragraf heller enn sidetall. Denne settes inn som suffiks à la «, § 14-4»: (Folketrygdloven, 1997, § 14-4).

Meldinger og proposisjoner til Stortinget

Kunnskapsdepartementet. (2015). Konsentrasjon for kvalitet: Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren (Meld. St. 18 (2014-2015)). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-2014-2015/id2402377/

Reference Type: Government Document
Author: Kunnskapsdepartementet 
Year: 2015
Title: Konsentrasjon for kvalitet: Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren
Report Number: Meld. St. 18 (2014-2015)
URL: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-2014-2015/id2402377/

Om du bruker en trykt utgave, fyll ut istedenfor URL:
Place Published: Oslo
Publisher: Departementet

Norges offentlige utredninger (NOU)

NOU 1999:13. (1999). Kvinners helse i Norge. Oslo: Sosial- og helsedepartementet.

Reference Type: Government Document
Author: NOU 1999:13,
Year: 1999
Title: Kvinners helse i Norge
Place Published: Oslo
Publisher: Sosial- og helsedepartementet

Sett på komma etter NOU-navnet i Authors-feltet for å hindre invertering. Fyll ut URL istedenfor Place Published og Publisher for nettdokumenter.

Bilder/kunst/fotografi

Kunstverk av forbigående art, som konserter, performancer, og teaterstykker, refereres kun i løpende tekst, og ikke i referanselisten, med mindre de er spilt inn. I så fall refereres de ved sin utgivelse (DVD, CD). Overfladiske henvisninger til ikoniske kunstverk (Mona Lisa, Skrik, Guernica) trenger ingen referanse.

Knudsen, K. (1865). Børsen i Bergen [Fotografi]. Hentet fra http://marcus.uib.no/instance/photograph/ubb-kk-m-110.html

Reference type: Artwork
Artist: Knudsen, Knud
Year: 1865
Title: Børsen i Bergen
Type of Work: Fotografi
ULR: http://marcus.uib.no/instance/photograph/ubb-kk-m-110.html

Musikk og lydkilder

Lennon, J. & McCartney, P. (1967). A day in the life. På Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band [LP]. London: Parlophone.

Reference Type: Music
Composer: Lennon, John ; McCartney, Paul
Year: 1967
Title: A day in the life
Album Title: Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band
Form of item: LP
Place Published: London
Publisher: Parlophone

Musikkinnspillinger har ofte blandet opphav: tekstforfatter, komponist og artist kan være ulike personer, og innspillingen kan være fra et annet år enn komposisjonen. Om forfatter og komponist er ulike personer, skal rollene oppgis. Innspillingsartist må føres inn i tittelfeltet.

Wilson, B. (Tekstforfatter) & Berry, C. (Komponist). (1963). Surfin’ U.S.A. [Innspilt av Melt-Banana]. På MxBx 1998/13,000 miles at light velocity [CD]. New York: Tzadik. (1999)

Composer: Wilson,, B. (Tekstforfatter) ; Berry,, C. (Komponist)
Year: 1963 [opprinnelig år/copyright]
Title: Surfin’ U.S.A. [Spilt inn av Melt-Banana]
Album Title: MxBx 1998/13,000 miles at light velocity
Form of Item: CD
Place Published: New York
Publisher: Tzadik
Date: 1999

Merk: dobbelt komma mellom etternavn og initial for at parentesene med rolleangivelse skal inngå i referansen

Nettside

Espeland, J. & Tuv, N. (2019, 9. mai). Slik måler SSB ulikhet. Hentet fra https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/slik-maler-ssb-ulikhet

Reference Type: Web Page
Author: Espeland, Jon ; Tuv, Nina
Year: 2019
Title: Slik måler SSB ulikhet
Last Update Date: 9. mai
URL: https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/slik-maler-ssb-ulikhet 

For nettsider som ofte oppdateres, legger man også inn lest-dato og år i Access Date.

Blogg

McAdoo, T. (2016, 5. april). How to cite a blog post in APA style [Blogginnlegg]. Hentet fra http://blog.apastyle.org/apastyle/2016/04/how-to-cite-a-blog-post-in-apa-style.html

Reference Type: Blog
Author: McAdoo, Timothy
Year: 2016
Title of Entry: How to cite a blog post in APA style
Last Update Date: 5. april
Type of Medium: Blogginnlegg
URL: http://blog.apastyle.org/apastyle/2016/04/how-to-cite-a-blog-post-in-apa-style.html

Om du omtaler en hel blogg eller et nettsted, holder det vanligvis å oppgi lenke i parentes, uten innførsel i referanselisten: «APA-bloggen (http://blog.apastyle.org/) inneholder oppdateringer og eksempler som ikke er tatt med i manualen».

Rapport/serie/retningslinje

Helsedirektoratet. (2012). Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer (IS-1870). Oslo: Helsedirektoratet.

Reference Type: Report
Author: Helsedirektoratet
Year: 2012
Title: Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer
Report Number: IS-1870
Institution: Helsedirektoratet
Place Published: Oslo

For elektronisk utgave kan URL-feltet brukes istedenfor Institution og Place Published.

Standard

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (1987). IEEE Guide for Handling and Disposal of Transformer Grade Insulating Liquids Containing PCBs (ANSI/IEEE Std 799-1987). doi:10.1109/IEEESTD.1987.81034

Reference Type: Standard
Author: Institute of Electrical and Electronics Engineers,
Year: 1987
Title: IEEE Guide for Handling and Disposal of Transformer Grade Insulating Liquids Containing PCBs
Document Number: ANSI/IEEE Std 799-1987
DOI: 10.1109/IEEESTD.1987.81034

Bruk Place Published og Publisher istedenfor DOI for trykte standarder, og URL for nettdokumenter som mangler DOI.

Lysarkpresentasjoner (Powerpoint)

Skal ikke med i referanselisten med mindre den er tilgjengeliggjort for allmenheten, f.eks. på web. Se «Upublisert materiale». Ellers er formatet som for bilder/kunst/fotografi.


EndNote-brukerstøtte
Har du spørsmål?