By- og regionaløkonomi

Forskningsgruppen By- og regionaløkonomi fokuserer på samfunnsøkonomiske problemstillinger der avstandsdimensjonen er en sentral del av forklaringen på observerte sammenhenger.

Det er en tematisk sett bredt definert forskningsgruppe og By- og regionaløkonomi er satt som overordnet tittel for en rekke problemstillinger som gruppen jobber med. Slike tema er også godt reflektert i studietilbudet ved HVL. Forskningsgruppen har blant annet hatt mye av ansvaret for å utvikle profilen Regional economics and innovation i studietilbudet Master in Science of Business som startet høsten 2020.

Innenfor fagområdet har gruppen konsentrert sin forskningsaktivitet til problemstillinger rettet mot

  • regionale arbeidsmarkeder
  • boligmarkedet innenfor regioner og byområder
  • romlig interaksjon, i form av pendling og flytting
  • betydningen av transportnettet i studier av regionale vekstprosesser
  • virkningen av en regionalt differensiert arbeidsgiveravgift på andelen av selvstendig næringsdrivende og deres valg av organisasjonsform

Når det gjelder regionale arbeidsmarkeder har vi blant annet studert årsaker til og virkninger av regionale forskjeller i arbeidsledighet og lønnsnivå, og hvordan arbeidstakere responderer på lokale forskjeller i jobbvekst og mangfoldet av jobbmuligheter.

I boligmarkedsstudiene er det lagt vekt på å forklare hvordan boligprisene i ulike lokaliseringer reflekterer geografiske kjennetegn, som avstanden fra regionsenter og tilgjengeligheten til jobbmuligheter i det regionale arbeidsmarkedet. I tillegg har vi studert hvordan ulike lokalgoder og byfornyingstiltak er reflektert i boligprisene, og vi har studert boligprisvirkninger av tendensen til at ulike grupper i befolkningen bor segregert, for eksempel etter landbakgrunn.

Vi har videre gjort flere studier av pendling og flytting i ulike regioner, blant annet for å forklare tilpasninger til ulikevekt i både arbeids- og boligmarkedet.

I studier av transportnettet har vi først og fremst fokusert på situasjoner der fergeforbindelser er erstattet av broer og tunneler. Vi har predikert virkninger av slike investeringer på den geografiske fordelingen av bosetting og arbeidsplasser, og på trafikkutviklingen. I tillegg har vi studert hvordan slike vegutløsninger påvirker geografiske forskjeller i arbeidsledighet, lønnsnivå og boligpriser, og mer generelt hvordan de kan gi grunnlag for lokal og regional økonomisk vekst. Vi har også i flere arbeider diskutert virkninger av vegprising, både for å regulere køer i et byområde, og som finansieringsform for nye veger.

I tillegg til slike tematiske problemstillinger har vi også hatt et mer metodisk fokus:

  • Romlig økonometri. I de datasettene vi jobber med er det regelen heller enn unntaket at det er romlig avhengighet mellom observasjonene. Vi har jobbet med hvordan en skal identifisere og korrigere for denne typen avhengigheter i en statistisk analyse av slike problemstillinger.
  • Modellering og estimering av sentrale mekanismer i en prosess med regional vekst.
  • Formuleringer av generelle romlige likevektsmodeller for en økonomi som den norske, og anvendelser av agent-baserte tilnærminger, med mikrosimuleringer.

Pågående prosjekter

INFLUX

Prosjektet Influx of Migrants Following Russia's Invasion of Ukraine: Integration and Governance Dynamics in Nordic and Baltic States har som mål å studere sentrale områder innen styringsstrukturer og mottaksfasiliteter, sosial og pedagogisk støtte for barn og familier, samt integrasjon i arbeidsmarkedet for migranter på kort, mellomlang og lang sikt i de nordiske og baltiske landene. Ved å forstå disse dynamikkene, søker prosjektet å forbedre integrasjonspolitikken i vertslandene.

Dette arbeidet ble støttet av NordForsk gjennom finansiering til prosjektet 'Influx of Migrants Following Russia's Invasion of Ukraine: Integration and Governance Dynamics in Nordic and Baltic States', prosjektnummer 161678. Prosjektets tidsramme er fra mai 2023 til oktober 2024.

Life at the frontier

Fra og med våren 2020 og tre år framover vil flere av oss i fagmiljøet i Haugesund være knyttet opp til prosjektet «Life at the frontier. The impact of Social Frontiers on the Social Mobility and Integration of Migrants». Dette er et prosjekt finansiert av Nordforsk, etablert gjennom samarbeid med forskergrupper i Storbritannia og Sverige. Liv Osland leder prosjektet lokalt, og mange i forskningsgruppa er på ulike måter involvert i prosjektet.

I disse studiene av arbeidsmarked og lokalmiljø er det fortsatt en klar romlig dimensjon. Nå er det imidlertid fokus på sosial heller enn romlig mobilitet, og hvordan sosiale forskjeller i spesifikke nabolag påvirker livsmulighetene for innvandrergrupper sammenlignet med befolkningen for øvrig.

Kontaktinformasjon

bilde av Inge Heldal Thorsen

Inge Heldal Thorsen

Forskningsgruppeleder