Eiendom og juridiske fag

Forskningsgruppen i eiendom og juridiske fag arbeider med tingsrettslige, jordskifterettslige, matrikkelfaglige og planrettslige emner. I tillegg jobber gruppen med emner innenfor boligrett og miljørett.

Gruppen sitt arbeid kjennetegnes av en tverrfaglig tilnærming til rettslige spørsmål. Landmålingsfaglige, økonomiske, historiske og datavitenskaplige metoder brukes aktivt for å belyse dagsaktuelle rettslige spørsmål.

Medlemmene er også aktive i andre forskningsgrupper ved instituttet, spesielt opp mot arealplanlegging og geomatikk. Flere deltar dessuten i den regionale gruppen Vestlandsk forskergruppe i eiendomshistorie.

Utvalgte forskningstemaer

  • Rettslige og økonomiske rammer for boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier
  • Automatisert saksbehandling basert på offentlige kartdata
  • Eiendomsregistrering og arealadministrasjon i Norge og andre land
  • Eiendomsomdannelse i det kommunale systemet og jordskifteretten
  • Privatrettslige eiendomsforhold som faktor i kommunal planlegging
  • Vindkraft på land, til havs og midt imellom
  • Verdistigning som følge av planvedtak
  • Eiendomsteoretisk perspektiv på sameie og jordskifte
  • Jordskifte, skatt og dokumentavgift

Pågående mastergradsprosjekt

Masteroppgaven «En studie av påstandsgrunnlag og bevisvurdering i jordskifteretten» (30 studiepoeng) i masterprogrammet Areal og eiendom ved Høgskulen på Vestlandet. Temaet for oppgaven er hva parter legger til grunn for sine påstander og jordskifterettens bevisvurdering i grensefastsettingssaker. Studien utføres ved å analysere 100-150 realitetsavgjørelser fra jordskifteretten publisert på Lovdata. Analysen vil registrere hvilke bevismidler partene legger til grunn for sine påstander, hvilken vekt jordskifteretten legger på de ulike bevismidlene, resultatet i sakene og avgjørelse om sakskostnader til tvistebehandlingen. Målet med prosjektet er å bidra til kunnskap om jordskifterettens praksis i vurdering av bevis i grensefastsettingssaker.

bilde av Sjur Kristoffer Dyrkolbotn

Sjur Kristoffer Dyrkolbotn

Forskergruppeleder, professor

Utvalgte publikasjoner

Sjur K Dyrkolbotn, «Offentlig kontroll med eiendomsdannelsens romlige avgrensning», i August Røsnes (red), Arealadministrasjon (2 utgave, 2021), Universitetsforlaget.

Frode Alexander Borge, «Avtalefriheten ved eiendomsdannelse», i August Røsnes (red), Arealadministrasjon (2 utgave, 2021), Universitetsforlaget.

Børge Aadland, «Krav til etablering av eierseksjonssameie og borettslag», i August Røsnes (red), Arealadministrasjon (2 utgave, 2021), Universitetsforlaget.

Leiv Bjarte Mjøs, «Cadastral development in Norway: the need for improvement», Survey Review 52, (2020): 473-484.

Ane Margrethe Lyng og Per Kåre Sky, «Rypeforvaltning i 15 utvalgte jaktterreng i Sør-Norge», Utmark 2019, nr. 1: 65-84.

Lars Kvestad, «Om det å undersøkje ei nemning sitt meiningsinnhald over fleire hundreår - Ei omgrepshistorisk og metodisk undring», i Jørn Øyrehagen Sunde (red.), Fordom og forventning: Ei handbok i rettshistorisk metode, Akademisk Publisering, (2019): 48-71.

Bjerva, Ø.J., Holth, F., Reiten, M., Sky, P.K. og Aasen, I. Kommentarutgave til jordskifteloven. 1. utgave, Oslo: Universitetsforlaget, (2016).

Leiv Bjarte Mjøs og Hans Sevatdal, «Eigedomstvistar og matrikkelsystem», Kart og Plan 71, nr. 3 (2011): 151-171.