DIGIKUNN - Digitale læringsformer for en kunnskapbasert helsetjeneste

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet, Senter for kunnskapsbasert praksis

Prosjekttype

Utviklingsarbeid

Prosjektperiode

Januar 2019 - Januar 2020

Finansieringskjelder

Diku

Totalbudsjett

Prosjektsamandrag

Kunnskapsbasert praksis betyr å ta beslutninger i fagutøvelsen som er informert av den mest pålitelige forskningsbaserte kunnskapen, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon. En viktig målsetning for kunnskapsbasert praksis er at tiltak og tjenester som er virkningsfulle, trygge og sikre tas i bruk, og motsatt – at skadelige og ineffektive tiltak ikke tas i bruk eller avvikles. I prosjektet «Digitale læringsformer for en kunnskapsbasert helsetjeneste» (DIGIKUNN) vil vi utvikle et teknologistøttet læringsdesign for å fremme kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse knyttet til implementering av forskningsbasert kunnskap i praksis. Ved å gjennomføre DIGIKUNN-prosjektet vil resultatet være et emne der de bærende elementene vil fremme aktive læringsformer hvor perspektiver og erfaringer fra praksisfeltet er integrert. Emnet representerer en videreutvikling av et eksisterende emne i masterstudiet «Kunnskapsbasert praksis i helsefag» ved Høgskulen på Vestlandet, og i tillegg til at emnet digitaliseres, vil vi mer systematisk og i større omfang enn tidligere forankre samarbeidet med arbeidslivets representanter, her aktører i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Dette for å sikre aktualitet og relevans for den praksis utdanningen og emnet retter seg mot. I sum ønsker vi å bedre kvaliteten på utdanningen, og tilby en utdanning som legger til rette for livslang læring og endringskompetanse.