Set i gang kvardagssamtalar om naturen

Sjølv om vi fremjar kvardagssamtalar, trur vi at situasjonane der denne typen samtalar truleg vil oppstå, kan vere planlagde eller lagde til rette.

Spontane samtalar har størst sjanse for å oppstå under aktivitetar der barna observerer eller utforskar noko fysisk på ein eller annan måte. Derfor kan det å leggje til rette for eit miljø som fremjar samtale mellom deltakarane, og/eller som introduserer eit naturleg samtaleobjekt, vere ein måte å planleggje for spontan samtale på. 

I tillegg til å introdusere miljø eller gjenstandar som tydeleg representerer naturvitskaplege fenomen, på ein måte som gjer at barn og vaksne har noko å snakke om, er det viktig å leggje til rette for at samtalen har trygge rammer. Den vaksne bør invitere barnet til å ytre noko i situasjonen ved å ha ei merksam og open haldning til dei moglege initiativa frå barnet. På denne måten kan ein som vaksen vere ein kompetent med-undrar til barnet.