Skaping, leik og læring

Læring på ulike arenaer og pedagogiske innovasjonsprosessar er viktig for å møta framtidas utfordringar i samfunnet og arbeidslivet. HVL tilbyr ei av dei mest omfattande lærarutdanningane i Noreg, med forsking og utdanning som skjer i tett samarbeid med relevante praksisfelt.

Samarbeidspartnarar

I tillegg til å utdanna lærarar, jobbar vi med å finna nye måtar å kombinera tradisjonell læring med kreativ, aktiv og praktisk læring gjennom kunst og idrett. Her finn du nokre av våre utvalde samarbeidspartnarar.

Idrettsklynge Vest

Idrettsklynge Vest er ein katalysator for samarbeid mellom åtte partnarar innan idrett, fysisk aktivitet og folkehelse. Gjennom denne klynga samarbeider HVL tett med Norges olympiske og paralympiske komité og Idrettsforbundet, Olympiatoppen og SK Brann fotballklubb. HVL inkluderer ulike fag- og forskingsmiljø, som samarbeider og bidrar med sin kompetanse knytt til folkehelse, fysisk aktivitet og idrett på Vestlandet.

Andøya Space 

Andøya Space er eit luftfartsselskap med over seks tiår med operasjonell erfaring. Dei støttar forskarar, ingeniørar, studentar og offentlege enheter ved å tilby midlar for å fly, lansera, teste og forska og utdanna og inspirera. Saman med Andøya Space Education utviklar HVL undervisning og forsking og aukar kunnskapen om verdensrommet i skulen så vel som i lærarutdanninga.

Eksempel på satsingar og samarbeid

bilde av Forskar på visuell læring

Forskar på visuell læring

Når synsfunksjonane er forstyrra, kan elevar slite med lesing, læring, konsentrasjon, uthaldenheit og med motoriske aktivitetar. HVL bidrar til å utdanne pedagogar i Tanzania innan læring og synsvanskar hos skulebarn.

bilde av Korleis leggje til rette for utforskande samtalar om naturvitskaplege emne med barn

Korleis leggje til rette for utforskande samtalar om naturvitskaplege emne med barn

SciTalk er eit samarbeid mellom fire universitet i tre ulike land. Det er sett saman av forskarar innanfor både lingvistikk og naturfag, og yrkesutøvarar frå barnehage og skule.

Vil du samarbeide med oss? Ta kontakt med oss for samarbeid.