Praksis i fysioterapi

Her finn du praksisinformasjon til deg som er student i fysioterapiutdanninga.

Viktig informasjon om covid-19 og praksis vår 2021

 

Før praksis må du lese praksishefte, emneplanen for ditt aktuelle studieår og følgje med på informasjon som blir gitt i Canvas. I tillegg er det viktig at du er kjent med studieplanen og felles informasjon om praksis.

Tidspunkt for praksisperiodar og emneplan

Campus Bergen

Første studieår

Andre studieår

Tredje studieår

Master i klinisk fysioterapi

Studentar ved Fysioterapi ved hjarte- og lungesjukdommer, og studentar ved Fysioterapi ved muskel-, skjelett-, revmatiske og ortopediske helseproblem:

 • Du har fem veker med rettleia praksis våren 2021. Praksisperioden er i veke 14-18
  Emneplan: MAFYS512 Fysioterapi ved subakutte og langvarige hjerte- og lungsykdommer
  Emneplan: MAFYS532 Physiotherapy in subacute and chronic musculoskeletal, rheumathoid and orhopedic health problems

 • Du har fem veker med rettleia praksis hausten 2021. Datoar kjem.
  Emneplan: MAFYS502 Intensivfysioterapi
  Emneplan: MAFYS522 Fysioterapi ved muskelskjelettproblemer: Traumer og kirurgi

Studentar ved Fysioterapi ved psykiske og psykosomatiske helseproblem:

 • Du gjennomfører 200 individuelle behandlingstimar i løpet av tre semester
  Emneplan: MAFYS551 Individuell behandling og gruppebehandling
  Emneplan: MAFYS561 Relasjoner, kommunikasjon og fysioterapi

Tildeling av praksisplass

Vi innhentar praksisplassar for alle studentar. Du får beskjed i Canvas om kvar du får praksisplass.  

Les meir om kvar du kan ha praksis

Du kan få praksisplass i heile Vestland fylke, Rogaland og delar av Agder. Du må rekne med å reise bort i samband med praksis i løpet av studiet.

Arbeidstid og turnus

Du må rekne med noko variasjon i arbeidstida. Praksis for bachelorstudentar er på 36 timar pr veke. Dette inkluderer rettleiingstime med praksisrettleiar, og praksis-/kontaktlærer.

Tilrettelegging av praksis

Om du har behov for særleg tilrettelegging i praksis eller praksis på ein bestemt stad, finn du meir informasjon på nettsida om tilrettelegging av praksis.

Vurdering av praksis

Du og praksisrettleiar må fylle ut skjema for sluttvurdering av praksis. Du leverar inn skjema for praksisvurdering i det digitale verktøyet Wiseflow.

Hvis det er fare for at du ikkje består praksis, skal du få skriftleg varsel. Her finn du meir informasjon om rutinar ved fare for ikkje bestått praksis

Praksishefte

Studieplan

Sjå fleire studieplanar

Anna nyttig informasjon

Arbeidsklede og hygiene

Utover krav om alminnelig personleg kroppshygiene, gjeld følgande i tida du er i praksis:

Hender og neglar

Studentar skal følge den Nasjonale rettleiaren for handhygiene. Neglane må vere korte, velstelte, utan neglelakk.

Smykker m.m.

Halsband, ringar, armband, øyrepynt, klokke m.m. skal ikkje brukast når ein går i arbeidsklede. Dette gjeld også synleg piercing (gjelder også leppe, tunge, nase).

Kosmetikk

Eventuell sminke skal vere diskret. Studentar skal ikkje bruke parfyme, krem eller liknande med lukt, i praksis. Deodorant er greit, helst parfymefri.

Hår, skjegg og bart

Hår, skjegg og bart må vere reint og velstelt. Skjegg og bart skal vere kort. Langt hår skal samlast.

Røyking, snus og alkohol

Det er ikke lov å røyke eller bruke snus når ein har på arbeidsklede. Du kan ikkje innta alkohol eller andre rusmiddel i eit tidsrom av 8 (åtte) timar før arbeidsdagen startar. Sjå også Helsepersonelloven §8. Pliktmessig avhold

Arbeidsklede og hijab

Ved nokre praksisplassar må du bruke eigne arbeidsklede. Enten må du halde arbeidsklede sjølv, eller dette blir utdelt på praksisstaden. I kommunehelsetenesten og i privat praksis er det vanleg at fysioterapistudentane har eige arbeidsklede. I spesialisthelseteenesten er det vanleg at arbeidsstedet holder arbeidsklede.

Om praksisen medfører risiko for smitte, skal arbeidskleda kunne desinfiserast og vaskast før ny bruk.

Les meir om arbeidsklede i heimesjukpleie og sjukeheimar

I psykisk helsevern og psykisk helsearbeid går ein sivilt kledd. Det er eigne retningslinjer for dette ved dei ulike praksisstadane.

Dersom du bruker hijab må du kontakte den aktuelle avdelinga ved praksisinstitusjonen seinast 10 dagar før praksis, slik at dei kan bestille hijab på førehand.

Namneskilt

Skal du ha praksis på sjukehus, sjukeheim og liknande må du skaffe deg navneskilt med fornamn og etternamn og kva studium du er student ved, til dømes sjukepleiarstudent eller fysioterapeutstudent.

Sko

Skoa bør gi god støtte for foten og ikkje klapre når ein går. Skotøy skal berre brukast i praksis. Sko og sokkar skal vere reine.

Lurer du på noko?

Seniorkonsulent
Administrasjon ved FHS

Dette må alle kjenne til: