Studierett

Når du får opptak til eit studieprogram, får du studierett for den normerte studietida for programmet. Normert studietid for til dømes eit heiltids bachelorstudium er 3 år.

Dersom du av ulike grunnar treng lenger tid til å fullføre studiet ditt, kan du etter avtale justere utdanningsplanen din og bruker lenger tid på studiet ditt, innanfor rammer definert i forskrift om studium og eksamen ved HVL.

Utvida tid til master- eller bacheloroppgåve blir berre innvilga i særlege tilfelle, inntil to veker eller til neste semester sin frist for innlevering. Utvidning med eitt semester blir berre gitt to gonger. Høve til å trekke vurderingsmelding og levere ved ny ordinær frist er regulert i kapittel 11 i forskrifta.

Studieretten din fell automatisk vekk når tida for tildelt/avtalt studierett er ute, eller du har fullført studieprogrammet. Merk at om du ikkje følgjer normert progresjon for studieprogrammet, må du rekne med å følgje den studieplanen som gjeld til ei kvar tid, og dei eksamensordningane som går fram av denne. Normal studieprogresjon skal vere 60 studiepoeng per år for eit heiltidsstudium. Utdanningsplanen synleggjer den planlagde faglege progresjonen og gjennomføring av studiet for den enkelte student.

Ta kontakt med studiekonsulent eller karriererettleiar for å få justert utdanningsplanen din. Her finn du kontaktinfo for studierettleiing på din campus.

Særlege reglar om studierett 

Fekk du varsel hausten 2019 om at du kunne miste studieretten grunna manglande studiepoengproduksjon i to semester? Grunna koronasituasjonen vil du ikkje tape studieretten på grunnlag av manglande produksjon av studiepoeng før tidlegast våren 2022. Merk at du må produsere studiepoeng hausten 2021 for å behalde studieretten.

Brukte du opp utvida tid utover normert studietid i tidsrommet frå og med vårsemesteret 2020 til og med vårsemesteret 2021, kan du søke om få innvilga utvida studierett med eitt semester. Send søknaden til post@hvl.no eller Høgskulen på Vestlandet, postboks 7030, 5020 Bergen.

Sjå vedtaket om desse endringane.

Poststudierett

Når du har fullført eit studieprogram, har du rett til poststudierett i inntil to påfølgande semester etter fullføring.

I perioden med poststudierett kan du forbetre karakter på individuell eksamen i emne der dette er mogleg. Om karakterane dine blir forbetra blir dei dokumenterte med karakterutskrift, ikkje med nytt vitnemål. Du kan også ta nye emne på studieprogrammet.

Søknadsfrist for poststudierett er 15. august i haustsemesteret og 15. januar i vårsemesteret. Søknaden sender du på e-post til fakultetet ditt: