Hopp til innhald

Studieplan - Adferdsvanskar

Hausten 2019

Studiet tar sikte på å styrke lærernes teorikunnskap om sosiale relasjoner og atferd. Studentene skal utvikle sin kompetanse i å forebygge og iverksette tiltak som fremmer sosial kompetanse for enkeltelever og for skolemiljøet. Studentene skal utvikle evnen til å oppsøke og nyttiggjøre seg forskningsbasert kunnskap for å kvalitetssikre pedagogiske tiltak. De skal ved hjelp av refleksjon og kritisk evne vurdere og endre pedagogisk praksis, for å nå målet om utvikling av sosial kompetanse. Målet er optimale betingelser for læring, utvikling og danning.

Arbeidsformer

Det bli benyttet varierte arbeidsformer: Forelesninger på campus, individuelt arbeid, gruppearbeid, veiledning knyttet til arbeidskrav og første eksamensoppgave.

Vurderingsformer

Oppgave – hjemmeksamen

Skoleeksamen 6t.

Vurderingsskala: A-F