Hopp til innhald

Studieplan - Åtferdsvanskar

Hausten 2018

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten skal ha:

 • Inngående teori- og forskningsbasert kunnskap om atferdsproblematikk, mulige uttrykksformer og mulige årsaker og risiko- og ressursfaktorer for elevers sosiale utvikling
 • Inngående teori- og forskningsbasert kunnskap om utvikling av sosial kompetanse
 • Innsikt i lærarrollens betydning og pedagogisk handling knyttet til atferdsproblematikk
 • Innsikt i populærvitenskaplig artikkelskriving
 • Inngående teori- og forskningsbasert kunnskap om forebygging, tilrettelegging og lærerrollens betydning for elevers sosialisering
 • Oppdatert kunnskap om ulike handlingsalternativer
 • Inngående kjennskap til skolens samarbeidspartnere og elevenes rettigheter
 • Kunnskap om ulike opplæringsarenaer

 

Ferdigheiter
Kandidaten skal:

 • Kunne hente ut aktuell forskningsbasert teori ved behov i yrket
 • Utvikle kritisk refleksjon knyttet til ulike tiltak
 • Kunne identifisere og vurdere risikofaktorer for utvikling av psykososiale vansker
 • Utvikle pedagogisk handlingskompetanse knyttet til forebygging og tiltak
 • Utviklet sin undervisningskompetanse knyttet til de aktuelle problemstillingene
 • Kunne forebygge og tilrettelegge på individ- og systemnuvå knyttet til psykososial utvikling
 • Kunne reflektere om, ha innsikt i og bevissthet om elevers muligheter
 • kunne søke råd og veiledning hos aktuelle samarbeidspartnere

 

Generell kompetanse
Kandidaten skal:

 • Være nytenkende og innovativ i møte med psykososiale vansker i skolen
 • Kritisk kunne reflektere over egne holdninger, praksis og kommunikasjon i møte med psykososiale vansker
 • Kunne forbedre praksis basert på vitenskaplige teori og metode, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Være bevisst egen rolle, egne holdninger, formidlingsevne og kommunikasjonens betydning.
 • Reflektere rundt sin rolle og sine muligheter til å bidra til systemendring på egen arbeidsplass
 • Innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger