Hopp til innhald

Studieplan - Aktiv omsorg - bevegelse, naturopplevingar og deltaking, vidareutdanning

Hausten 2021

Aktiv omsorg skal bidra til å fremje meistring, kvardagsrehabilitering, positive opplevingar, sosial deltaking, og helse. Studiet legg vekt på kunnskap om bevegelse, naturopplevingar og deltaking.

Føremålet med utdanninga er å i møtekomme behovet for auka kompetanse om bevegelse, naturoppleving og deltaking for å styrke helse, sosial fungering og meistring.

Studiet er aktuelt for ulike yrkesgrupper i offentleg og privat sektor t.d. lærarar (barnehage/ grunnskule), tilsette innan helse- og sosialomsorga og spesialhelsetenesta.

Opptakskrav

Det generelle kravet for å bli tatt opp til vidareutdanninga er treårig utdanning på høgskulenivå.

- Bachelorgrad, eller tilsvarande, i helse-, sosial-, eller idrettsfag.

- Allmennlærarutdanning eller førskulelærar

- Andre med minimum tre års høgare utdanning, eller tilsvarande, med relevant fagsamansetning og eit større skriftleg fordjupingsoppgåve, kan etter vurdering bli tatt opp.

Læringsutbytte

Ein kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgjande totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

  • har avansert kunnskap om og erfaring med bevegelse og naturopplevingar som reiskap i eiga yrkesutøving.
  • kan analysere faglege problemstillingar med utgangspunkt i kva eit aktivt liv har å seie for livskvalitet og helse.
  • har inngåande kunnskap om relasjonskompetanse, nettverk og tverrprofesjonelt samarbeid.

Ferdigheiter:
Studenten...

  • kan analysere teoriar og metodar innan bevegelse og naturopplevingar, og arbeide sjølvstendig med å planleggje og setje i verk tiltak/prosjekt som legg til rette for aktiv deltaking.

Generell kompetanse:
Studenten...

  • kan anvende fagleg kunnskap, ferdigheiter og relevante resultat frå forskings- og utviklingsarbeid innan området for å treffe grunngjevande val for tiltak.

Innhald

Aktiv omsorg; bevegelse, naturopplevingar og deltaking arbeid er ei vidareutdanning på 30 (15+15) studiepoeng. Den er bygd opp av to emne på 15 studiepoeng: MT 500 Fysisk aktivitet og naturopplevingarog MT501 Fysisk aktive deltakarar. Kvart emne har tre samlingar à fire dagar ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal.

Dei to emna kan saman, eller kvar for seg gå inn som valfrie emne i mastergradsstudiane; Samhandlig og folkehelse ved HVL og Meistring og myndiggjering, Høgskulen i Volda.

Arbeidsformer

Undervisninga er lagt opp med ein kombinasjon av førelesingar, digitale undervisnings- og læringsformer, aktivitetar, arbeid i grupper og seminar med rettleiing. I tillegg skal studenten gjere arbeidsoppgåver mellom samlingane. Canvas vert nytta som elektronisk læringssystem.

Vurderingsformer

Vidarautdanninga nyttar vurderingsformene: heimeeksamen og oppgåve.

Vurderingsuttrykk som nyttast er gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterar og F er ikkje bestått. 

Krav til studieprogresjon

Ingen