Hopp til innhald

Studieplan - Ansvarleg søkjar og plankonsulent

Hausten 2019

Kurset er et praktisk orientert kurs for ansvarlig søker etter Plan- og bygningsloven. Hovedvekten vil bli lagt på kravene som stilles til ansvarlig søker etter loven og Byggesaksforskriften, forholdet og samhandlingen mellom de ulike aktørene i en byggesak, forståelsen av sammenhengen mellom byggesaker og plansaker, herunder en oversikt over planprosessen og en praktisk gjennomgang av søkeverktøyene for planer og annen dokumentasjon, de aktuelle blankettene og den elektroniske byggesaksbehandling.

Innhold

Kurset gir en grundig innføring i regelverket knyttet til ansvarlig søker med vekt på at deltakerne skal tilegne seg praktiske ferdigheter og forståelse for samhandlingen mellom aktørene, slik at behandlingen av byggesaker og detaljreguleringsplaner kan bli mest mulig forsvarlig og effektiv.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kunnskap om kravene til ansvarlig søker i Plan- og bygningsloven § 23-4.
Kunnskap om kravene i Byggesaksforskriften §§ 12.2 og 5.4.
Kunnskap om rettskildene ved byggesaker og plansaker og sammenhengen mellom disse.
Kunnskap om hva som er søknadspliktig og hva som ikke er det.
Kunnskap om rolleforståelsen og samhandlingen mellom de ulike aktørene i en byggesak.
Kunnskap om formelle regler og praktisk utforming av private detaljreguleringsplaner
og byggesøknader, med alle tilhørende dokumenter.

 

Ferdigheter

Forståelse av regelverket og forholdet mellom plansaker og byggesaker.
Forståelse av betydningen av samhandlingen mellom de ulike aktørene, herunder
Betydningen av samspillet mellom det kommunale behandlingsapparatet og den private planlegger/ utbygger.
Praktiske ferdigheter i web-baserte søkeverktøy for planer og annen dokumentasjon.
Praktiske ferdigheter i utfylling av aktuelle blanketter og elektronisk byggesaksbehandling.

Vurderingsformer

Bokstavkarakter etter en samlet vurdering av muntlig eksamen og en semesteroppgave. Semesteroppgaven skal leveres inn forut for eksamen.

Organisering

3 kurssamlinger på 3 dager hver med 3 innleveringsoppgaver mellom samlingene.

 Forelesninger rundt sentrale temaer og analyse gjennom gruppearbeid, diskusjonsgrupper og innleveringsoppgaver.