Hopp til innhald

Studieplan - Ansvarleg søkjar og plankonsulent

Hausten 2023

Kurset gir ei grundig innføring i regelverket knytt til ansvarleg søkjar og privat plankonsulent med vekt på at deltakarane skal tileigne seg praktiske ferdigheiter og forståing for samhandlinga mellom aktørane, slik at behandlinga av byggjesaker og detaljreguleringsplanar kan bli mest mogleg forsvarleg og effektiv.