Hopp til innhald

Studieplan - Masterprogram i ansvarleg innovasjon og berekraftig verdiskaping, deltid

Hausten 2020

Masterprogrammet skal bygge på studentenes ingeniør- og realistkompetanse fra bachelorgraden, og tilby flerfaglig og tverrfaglig kunnskap på innovasjon og entreprenørskapsområdet. Studentene skal utvikle ingeniør- og realistkompetansen fra bachelorgraden i en tverrfaglig og anvendt retning, og få innsikt i innovasjon, entreprenørskap, kommersialisering, forskning og metode.

Deltidsløpet er et tilbud om å ta det 2-årige masterprogrammet over flere år. Utdannignen er rettet mot personer som jobber med innovasjon i eksisterende virksomheter, entreprenører som er involvert i eget oppstartsprosjekt eller andre personer i jobb som ønsker å heve sin kompetanse med en mastergrad.

Teknologiutviklingen skjer raskt – og nye framvoksende teknologier representerer viktige valg og utfordringer for både private og offentlige aktører. Dagens og framtidens ledere av teknologibedrifter vil derfor trenge en tverrfaglig forståelse for innovasjon, og inneha kompetanse for ledelse av tverrfaglige innovasjonsprosesser og organisering. Studenter med en bachelorgrad i ingeniørfag eller realistfag vil ha gode forutsetninger for å forstå teknologiers iboende muligheter og begrensninger, og vil gjennom masterprogrammet utvikle kunnskaper og ferdigheter for hvordan teknologi kan implementeres i ulike kontekster og kommersialiseres i et marked.

Masterprogrammet skal forberede studentene på denne virkeligheten, og vektlegger derfor samarbeid på tvers av ulike ingeniørfag, tverrfaglige utfordringer og oppgaver, ledelse av tverrfaglige innovasjonsprosesser og kritisk refleksjon knyttet til anvendelse og implementering av teknologi og innovasjoner.

Læringsutbytte

Etter fullført masterstudium i innovasjon og entreprenørskap skal kandidaten ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper 

Kandidaten …

 • har avanserte kunnskaper om innovasjonsprosesser, innovasjonsledelse med en tverrfaglig tilnærming, og innovasjonsstrategier
 • har inngående kunnskaper om entreprenører og entreprenørskap, herunder kognitive, relasjonelle, og strategiske forhold 
 • har inngående kunnskaper om innovasjons- og entreprenørskapssystemer og forstår samspillet mellom dem, for eksempel teknologiske innovasjonssystemer og entreprenørielle økosystemer
 • har avanserte kunnskaper om forskningsområdene innovasjon og entreprenørskap og praktisk-orienterte metoder innen samme fagfelt.
 • har inngående innsikt i prosessen med å bringe nye produkter/teknologi ut i markedet, herunder å vurdere muligheter og begrensninger i produktet/teknologien
 • kan analysere faglig akademiske og praktisk-orienterte problemstillinger innenfor innovasjon og entreprenørskapsområdet med utgangspunkt i anerkjente teorier, og anvende denne kunnskapen på nye områder
 • har avanserte kunnskaper om forskningsdesign og sentrale metoder innen kvalitativ og kvantitativ forskning

 

Ferdigheter

Kandidaten …

 • kan analysere og anvende ulike teoretiske perspektiver på innovasjonsprosesser, innovasjonsstrategi og innovasjonsledelse på en kritisk og selvstendig måte
 • kan analysere utfordringer knyttet til oppstartsfasen av virksomheter og kan utføre sentrale entreprenørskapsoppgaver
 • kan anvende resultater fra teknologisk forsknings- og utviklingsarbeid og kombinere ingeniørfaglig problemløsning med analyse av implementeringsutfordringer i organisasjon og marked, for på en selvstendig måte komme frem til praktisk og teoretisk problemløsning
 • kan vurdere relevansen til ulike innovasjonsmetodikker, og kan anvende slike metodikker i arbeidet med å realisere en idé
 • kan identifisere innovasjons- og entreprenørskapssystemer, analysere aktørenes roller og samspill i systemer og anvende dette i analyser og faglige resonnement 
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

 

Generell kompetanse

Kandidaten …

 • kan analysere relevante akademiske og praktisk-orienterte problemstillinger på individ/team, bedrifts-, nettverk og systemnivå
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter i tverrfaglig samarbeid på nye områder for å gjennomføre innovasjoner
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten
 • kan bidra til teknologiutvikling, nytenking og ansvarlig innovasjon i samfunns- og arbeidsliv

Innhald

Masterprogrammet har to sentrale fagfelt eller kunnskapsområder; innovasjon og entreprenørskap.

Studiet skal gi studentene en forståelse av hvordan innovasjoner (nye teknologier, produkter, prosesser, organisasjonsformer) utvikles og implementeres, og hvilken betydning innovasjonene får for organisasjoner, bransjer, regioner og samfunn.

Entreprenørskapsfagfeltet er knyttet til hvordan entreprenøren, dvs. den som introduserer innovasjoner, handler og agerer. Entreprenørskap kan både finne sted i etablerte bedrifter/organisasjoner (intraprenørskap) og gjennom etablering av nye virksomheter. Kunnskapsområdene innovasjon og entreprenørskap utfyller hverandre og samlet sett bidra de til at studentene ved masterprogrammet får en inngående forståelse av hvordan innovasjoner, og aktørene bak dem (entreprenørene), bidrar til å utvikle og endre samfunnet.

Kandidatene vil få kunnskap som gjør at de både vil kunne forstå innovasjon/entreprenørskapsprosesser, og kunne gjennomføre innovasjons- og entreprenørskapsaktiviteter; gjennom praksisbasert læring ("Learning by doing"). I alle emnene vektlegges samarbeid på tvers av ingeniør/realistfag, tverrfaglige utfordringer og oppgaver, tverrfaglige perspektiv på innovasjon og ledelse og kritisk refleksjon knyttet til anvendelse og implementering av teknologi og innovasjoner.

Studiet starter opp med emner som gir innsikt i ulike perspektiver og modeller for innovasjon og entreprenørskap. Anvendelse av denne teorien og praksisbasert læring, er viktige element i emnene INN520 Innovasjon og entreprenørskap i praksis i en regional kontekst og INN524 Innovasjon gjennom tverrfaglige studentteam.

Emnet innen forskningsdesign og metode og forprosjektet for masteroppgave er obligatoriske emner før kandidaten kan starte på masteroppgaven. Masteroppgaven har et omfang på 30 studiepoeng og skal gi kandidaten dybdekunnskap om et spesifikt problemområde gjennom et empirisk forskningsprosjekt.

I studiet inngår også ett valgemne, som skal være innen teknologi/realfag. Merk at de fleste av de oppgitte valgemnene har bestemte forkunnskapskrav, slik at mulige valgemner avhenger av fagfeltet i bachelorgraden.

Arbeidsformer

Masterprogrammet har varierte arbeids- og undervisningsformer. Utover forelesninger er det ulike studentaktive læringsformer som omfatter oppgaver og gruppearbeid, skriving av essay og refleksjonsrapporter, studentaktive seminarer hvor studenter presenterer fagartikler og bedriftscase og arbeider i gruppe og diskuterer aktivt med faglærere og medstudenter. To emner har sterkt innslag av praksisbasert læring og i andre semester skal studentene hospitere i en bedrift i 10 uker.

For studenter som har et ansettelsesforhold i tilknytning til innovasjonsprosesser, kan som regel praksisperioden gjennomføres innenfor egen arbeidsplass. Innovasjonsprosjekt på egen arbeidsplass som skal inngå i praksis må godkjennes i en søknadsprosess.

Alle studenter er forventet å være aktive i undervisningen gjennom å stille spørsmål, svare på spørsmål og å vise evne til kritisk refleksjon over fagstoffet.

For å gjøre undervisningen praksisnær hentes det inn gjesteforelesere og det gjennomføres bedriftsbesøk. Studentene arbeider med virkelige bedriftscase, og studiet er tett koplet på det regionale næringslivet.

Detaljert informasjon om undervisnings- og læringsformer foreligger i beskrivelsen av hvert enkelt emne.

Vurderingsformer

De fleste emnene har kombinerte eksamensformer med en eller flere skriftlige oppgaver (gruppeoppgave/essay, hjemmeeksamen, refleksjonsrapport) og skriftlig eller muntlig eksamen. På flere av emnene jobber studentene i grupper med prosjekter/oppgaver som inngår i vurderingen. I alle emner inngår arbeidskrav som omfatter presentasjoner av fagartikler, bedriftscase og/eller presentasjon av resultater fra gruppearbeid og innleveringer.

Detaljert informasjon om vurderingsformer foreligger i beskrivelsen av hvert enkelt emne.

Krav til studieprogresjon

Normert studietid på deltidsløpet er 4 år.

Studiet kan gjennomføres på kortere tid enn 4 år og det settes opp en individuell utdanningsplan for hver student. Progresjonen vil bli styrt av at emnene undervises i enten vår- eller høstsemester.

Det er et krav om at studentene må ha bestått minimum 20 studiepoeng hvert studieår for å opprettholde studieplassen.

Internasjonalisering

I 2. semester kan studentene velge et studieopphold i Houston, gjennom Grunderskolen som et alternativ til emnet INN520. HVL samarbeider med Universitetet i Oslo og Rice University om utvekslingsoppholdet. Hoveddelen av oppholdet er fulltidsjobb (10 uker) i en teknologibasert oppstartsbedrift i USA. Praksisoppholdet starter opp vanligvis i mars/april og avsluttes i juni.

Studentene kan også velge studie og praksisopphold ved Universitetet i Stellenbosch og Universitetet i Pretoria i Sør Afrika. Her vil studentene ha praksis full tid i oppstartsselskaper i en universitetsinkubator.