Hopp til innhald

Studieplan - Bachelor i ingeniørfag, automatisering med robotikk for fagskuleingeniørar, nett- og samlingsbasert

Hausten 2020

Studieprogrammet skal utdanne ingeniører med solid faglig kompetanse for praktisk ingeniørarbeid, og som har et godt teoretisk grunnlag for videre studier i inn- eller utland. Studiets form skal utvikle gode samarbeidsformer og gi grunnlag for livslang læring.

Bachelorstudiet i automatisering med robotikk følger Forskrift om rammeplanen for ingeniørutdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. mai 2018. Fullført 2-årig utdanning i automatisering frå fagskulen gir vanlegvis 60 studiepoeng fritak.

Automatisering er en studieretning under programområdet elektrofag, med emner som reguleringsteknikk, instrumentering, måleteknikk og robotikk. Disse omhandler prosesser og anvendelser innen mekanikk og dynamikk, strømningslære, termodynamikk og energi.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått 3-årig bachelorgrad i automatiseringsteknikk med robotikk skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Kandidaten har kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor elektrofaget samt fellesfagområder innen automasjon og robotikk som mekanikk, strømningslære og energisystemer.
 • Kandidaten har kunnskap om elektriske og magnetiske felt, elektriske komponenter, kretser og systemer, og kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv innen elektrofaget generelt og automatisering spesielt.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper innen matematikk, naturvitenskap - herunder elektromagnetisme - og relevante samfunns- og økonomiske fag og om hvordan disse integreres i elektrofaglig problemløsning.
 • Kandidaten kjenner til elektroteknologiens historie og utvikling og ingeniørens rolle i samfunnet og har kunnskap om samfunnsmessige, miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av elektrotekniske installasjoner.
 • Kandidaten kjenner til forskningsutfordringer, vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter innen elektrofag generelt og automatisering spesielt.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan anvende og bearbeide sin kunnskap for å identifisere, formulere, spesifisere, planlegge og løse tekniske oppgaver på en systematisk måte.
 • Kandidaten har kunnskap om faglig relevant programvare og har tilstrekkelig ingeniørfaglig digital kompetanse og programmeringsferdigheter.
 • Kandidaten behersker målemetoder, feilsøkingsmetodikk, bruk av relevante instrumenter og programvare for å kunne arbeide strukturert og målrettet både selvstendig og sammen med andre i nåtidens ingeniørfaglige prosjekter innen automatisering- og robotikk.
 • Kandidaten kan finne og forholde seg kritisk til relevant informasjon, bruke og henvise til fagstoff slik at det belyser en problemstilling, både skriftlig og muntlig.
 • Kandidaten kan bidra med nytenkning, innovasjon og entreprenørskap ved utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og løsninger samt utarbeide og analysere helse-, miljø-, og sikkerhetstiltak for disse.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan formidle faglig informasjon innen elektro- og automatisering knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk.
 • Kandidaten kan synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser i samfunnet og er bevisst miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av teknologiske produkter og løsninger og evner å se disse både i et lokalt og globalt livsløpsperspektiv.
 • Kandidaten har et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter og respekt for andre fagområder og fagpersoner. Kandidaten kan bidra i tverrfaglig arbeid og kan tilpasse egen faglig utøvelse til den aktuelle arbeidssituasjon og evner å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis.
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap, både gjennom litteratursøking, kontakt med fagmiljøer, brukere, kunder og andre interessenter og gjennom praksis.

Innhald

Automatiseringsingeniøren skal ha kunnskaper og ferdigheter innenfor fagfeltet automatisering, slik at vedkommende blir etterspurt som fagperson innen det regionale næringslivet. Automatiseringsingeniøren skal kunne designe og drive systemer for styring, regulering og overvåking av alle typer prosesser. Videre skal automatiseringsingeniøren ha gode kunnskaper om reguleringsteknikk, robotikk, datanett, programutvikling og industrielle data- og styresystemer.

Studieprogrammets satsningsområde er robotikk, instrumentering, regulering og databehandling i forbindelse med olje- og gassproduksjon (over og undervanns) og landbaserte industrianlegg. Studieprogrammet satser også på nåtidens mer moderne sektorer av næringslivet som har behov for automatiseringsingeniører med gode IT-kunnskaper som industrielle systemer innen robotikk.

Studieprogrammet er nettstøtta, og har inntil samlinger hvert semester.

Opptak til 2-årig siv.ing. masterprogram

For å vere kvalifisert for opptak til 2-årig masterprogram som gir sidetittelen sivilingeniør, vert det stillt meir omfattande krav til samensettinga av bachelorutdanninga enn krava i rammeplanen for ingeniørutdanning. Kravet er gitt i Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanninga, og bachelorgraden må innehalde:
- minst 25 SP i matematikk​
- minst 5 SP i statistikk​
- minst 7,5 SP i fysikk​

Studentar som ønskjer å oppfylle opptakskrava, må velje nokre spesifikke valemne. Krava blir oppfylt på følgjande måte:

Matematikk
To obligatoriske emne MAT110 Matematikk 1 og MAT202 Matematikk 2, samt valemnet MAT301 Fleirdimensjonal analyse (matematikk 3)

Statistikk
Eitt obligatorisk emne ELE161 Statistikk og måleteknikk

Fysikk
Eit valemne ING271 Bølgefysikk og termodynamikk, for å oppfylle kravet om klassisk fysikk. Fysikk inngår i tillegg i mange av dei tekniske emna i bachelorutdanninga. 

Arbeidsformer

Du får tilgang til undervisningsressurser på nett og kan i hovdsak studere på det tidspunktet som passer best for deg. Frister for obligatoriske læringsaktiviteter, som innleveringer, blir gitt i hvert emne ved starten av semeseret. Undervisingen veksler mellom teorigjennomgang og praktisk bruk av kunnskap. I noen emner vil du studere sammen med studenter som hører til andre studieprogram, enten fleksible utdanninger eller på campus.

Alle studenter må ha egen bærbar datamaskin. Studiet har sterkt innslag av datastøttet læring. Det anbefales at Windows er installert på maskinen. Alle studenter må også ha tilgang på en utstyrspakke til programmering og laboratoriearbeid. Nærmere informasjon vil bli gitt av studieprogramansvarlig.

Samlinger

Det vil være inntil 4 samlinger hvert semester. På samlingene vil det forgå ulike aktiviteter som er obligatoriske læringsaktiviteter i emnene. For å kunne ta eksamen i et emne må du ha oppfylt de obligatoriske aktivitetene innen den fristen som faglærer setter

Alle søkere får tildelt studiested Bergen, men det kan også være samlinger utenfor Bergen.

Vurderingsformer

På emnene benyttes er det ulike vurderingsformer, fra hjemmeeksamen av ulik varighet til korte muntlige eksamener. Noen emner vil ha skoleeksamen med krav om at du møter opp på campus. Både muntlig og skriftlig eksamensform kan bli gitt i kombinasjon med semesteroppgaver

Krav til studieprogresjon

Det er gitt betingelser for å få starte på arbeidet med bacheloroppgaven: se emneplan for bacheloroppgaven.

Internasjonalisering

Studenter som ønsker et opphold ved et utenlandsk studiested må ta kontakt med studieprogramansvarlig tidlig i studieløpet.