Hopp til innhald

Studieplan - Videreutdanning i barne- og ungdomsarbeid

Hausten 2018

Emnet Kommunikasjon og samhandling gjennom musikk og drama er et 15sp studium. Det inngår som del av videreutdanningstilbudet og deltidsstudiet for barne- og ungdomsarbeidere i barnehager, skoler eller i institusjoner.

Kommunikasjon og samhandling gjennom musikk og drama gjennomføres som et nett- og samlingsbasert studium med fem samlinger à to dager (inkludert eksamenssamling).

I emnet gis det teoretisk og praktisk innføring i noen aktuelle arbeidsmåter i musikk og drama i henhold til barnehagens og skolens overordnede målsettinger.

Gjennom arbeid med musikk og drama ivaretas barnehagens danningsoppdrag om å "tilrettelegge for meningsfulle opplevelser og støtte barnas identitetsutvikling og positive selvforståelse", samt å "støtte barnas aktivitet, engasjement og deltakelse i fellesskapet" (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, 2017, del 3).

Opplæringsloven §1-1 sier at "Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong."

I ny generell del til læreplan for Grunnskolen kap.2.5.1 heter det at "Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende."

Innhald

Modul 1: Kommunikasjon og samhandling gjennom musikk og drama

Emneinnhold

Kommunikasjon og samhandling gjennom musikk og drama er den første modulen i VIBU. I dette emnet skal dere utvikle grunnleggende egenferdigheter og lederferdigheter i musikk og drama. Her får dere erfaringer med hvordan musikk og drama kan bidra til kommunikasjon, samhandling, mestring og livsglede mellom mennesker på tvers av ulikheter. Dere skal også reflektere over hvordan arbeidsmåtene i musikk og drama virker dannende, både for dere selv og for barna og ungdommene dere møter til daglig. Oppgavene dere skal arbeide med mellom samlingene, tar utgangspunkt i deres egen praksis og gir dermed rom for refleksjoner og videreutvikling av denne praksisen.

Det kreves ingen bakgrunnskunnskaper i musikk og drama for å ta emnet. Mennesker verden over kommuniserer og samhandler ved hjelp av musikk og drama, og emnet vektlegger utvikling av grunnleggende egenferdigheter og handlingsrepertoar på en allmennmenneskelig basis. Det vil bli lagt vekt på at dere skal oppleve mestring på det nivået vi til enhver tid arbeider på.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten;

Har kunnskaper om sunn stemmebruk og riktig toneleie for arbeid med sang med barn og unge

Kjenner et repertoar av ulike sanger, sangleker, rim og regler på norsk og engelsk beregnet på barn og unge

Har kunnskaper om prosessdrama og muntlig fortelling

Har tilegnet seg kunnskaper om forholdet mellom lek, drama og teater og hvordan disse kan styrke hverandre

Kan et repertoar av ulike eventyr som kan utforskes videre sammen med barn og unge

Ferdigheter

Studenten;

Kan tilrettelegge for og lede sang og samspill med sammensatte barne- og ungdomsgrupper

Kan planlegge og gjennomføre prosessdrama

Har utforsket og utviklet egen fortellerstemme

Generell kompetanse
Studenten;

Har tilegnet seg ferdigheter i å planlegge og gjennomføre samlinger der barn og unge inviteres inn i fiksjonens verden

Har tilegnet seg egenkompetanse og lederkompetanse i musikk og drama, og kan anvende og utvikle denne kompetansen i egen praksis

Arbeidsformer, læringsaktiviteter og vurdering

På samlingene anvendes varierte arbeidsmåter som for eksempel felles sang og spill, workshops, forelesninger, ledertrening med studentgruppen, veiledning i mindre grupper, framlegg og utprøving. Studentenes egenaktivitet er sentral, også på Canvas.

Modul 2: Mangfold og måltidsglede 

Modul 3: Natur og friluftsliv

Modul 4: Spesialpedagogiske tilnærmingsmåter for barn og unge som trenger tilrettelagt opplæring

Arbeidsformer

På samlingene anvendes varierte arbeidsmåter som for eksempel felles sang og spill, workshops, forelesninger, ledertrening med studentgruppen, veiledning i mindre grupper og framlegg og utprøving. Studentenes egenaktivitet er sentral, også på Canvas.

Mellom samlingene skal studentene ha kontakt med faglærere og medstudenter på nett, samt arbeide med oppgaver knyttet til studiet. Disse oppgavene tar blant annet utgangspunkt i egen praksis og gir med det rom for refleksjoner og videreutvikling av denne praksisen.

Vurderingsformer

Alle obligatoriske arbeidskrav (frammøte, deltakelse og oppgaver) må være utførte og godkjente for at studenten skal kunne gå opp til eksamen i emnet.

Det er obligatorisk frammøte på samlingene. Det meste av studiearbeidet under samlingene er organisert som praktisk arbeid i grupper.forutsetter at studentene er fysisk til stede. Det forventes at studentene tar ansvar for og aktiv del i gruppens læringsarbeid både på samlinger og på nett. Ved fravær er det studentens ansvar å holde seg oppdatert på lærestoff fra samlingen.

Det er fire obligatoriske arbeidskrav i dette emnet:

1. Musikk: Mappe med fire videoelementer. Her skal studenten dokumentere egenferdigheter i ledelse av selvvalgte ulike sang og/eller samspillaktiviteter.

2. Drama:

a) Med utgangspunkt i en skjønnlitterær tekst (for eksempel en bildebok, et eventyr, et dikt, en regle, en novelle etc.) skal studentene gruppevis utarbeide en skriftlig plan for et prosessdrama med varighet minimum 30 minutter. Dette skal demonstreres på en samling. Omfang: Maksimum 700 ord.

b) Studenten skal lære seg en fortelling og fremføre denne muntlig for barn/unge. Dette skal dokumenteres og studenten må evaluere sin narrative kompetanse.

3. Musikk og drama: Et skriftlig individuelt refleksjonsnotat der studenten reflekterer over sine erfaringer i arbeid med musikk og drama som dannende, både for barn/unge i egen praksis og for seg selv gjennom det aktuelle semesteret. Notat skal inneholde henvisninger til aktuell rammeplan (barnehage eller skole). Omfang maksimum 1200 ord.

Retningslinjer for de obligatoriske arbeidskravene legges ut på Canvas ved semesterstart og blir gjennomgått på første samling. Normalt har studenten to muligheter innen samme semester til å få vurdert et obligatorisk arbeidskrav. Studenter som ikke får godkjent et obligatorisk arbeidskrav ved første forsøk, kan levere inn arbeidskravet på nytt senest 14 dager etter at de er gjort kjent med resultatet.

Vurdering

Praktisk-metodisk eksamen i grupper på to-tre studenter. Med utgangspunkt i en pretekst (for eksempel en gjenstand, en skjønnlitterær tekst, et musikkstykke, en sang) leder og gjennomfører gruppen en et program som inkluderer både musikk og drama. Medstudenter er aktive deltakere i programmet.

Gruppen får en felles karakter. Det benyttes bokstavkarakterer fra A til F.

Ny eksamen: Dersom gruppen ikke består eksamen, vil den få anledning til å gå opp til eksamen på ny. Ny dato avtales mellom gruppen og faglærere dersom dette blir aktuelt.

Retningslinjer og vurderingskriterier for eksamen gjennomgås på første samling.