Hopp til innhald

Studieplan - Bedriftsøkonomisk analyse

Hausten 2015

Innhald

Kurset skal gi grunnleggende kunnskaper i bedriftsøkonomisk teori og metode. Kurset starter med en innføring i registrering av de vanligste regnskapsmessige transaksjonene. Det skal gis innsikt i registreringsprinsipper, registreringsrutiner og kontoplan. Kursdeltakerne skal også lære å avslutte og å presentere et årsregnskap. Deretter gjennomgås hvordan regnskapsdata videre bearbeides gjennom driftsregnskap for bruk i ulike beslutningssammenhenger. Kalkylemetoder og teknikker for økonomiske beslutninger på kort og lang sikt vil stå sentralt. Videre skal kurset gi innsikt i prinsipielle og praktiske problemstillinger i tilknytning til anskaffelse og anvendelse av kapital, med spesiell vekt på ulike modeller for prosjektvurdering.

 

Fagbeskrivelse

 

 • økonomifunksjonens rolle og plass i bedriften

 

 • registrering av økonomiske transaksjoner

 

 • grunnleggende regnskaps- og skatteregler

 

 • avslutning av regnskapet

 

 • presentasjon av regnskapet

 

 • kostnads- og inntektsteori

 

 • markedsformer og markedstilpasning, prissetting

 

 • kalkulasjon etter bidrags- og selvkostmetoden

 

 • driftsregnskap, med hovedvekt på normalkalkulasjon

 

 • kostnads-, resultat- og volumanalyse

 

 • budsjettering av kontantstrømmer

 

 • investeringskalkyler

 

 • investeringskalkyler og skatt

 

 • investeringskalkyler og prisstigning

 

 • investering i real- og finansinvesteringer og usikkerhet

 

 • finansieringskilder og kapitalmarkeder

 

 • lånekostnad og låneformer

 

Vurderingsformer

Forprøver: 4
Eksamen: 5 timer skriftlig eksamen med bokstavkarakterer

Pensum

Oppgis ved studiestart