Hopp til innhald

Studieplan - Bedriftsøkonomisk analyse

Hausten 2020

Innhald

Kurset gir grunnleggende kunnskaper i bedriftsøkonomisk teori og metode. Kurset starter med en innføring i registrering av de mest vanlige regnskapsmessige transaksjonene. Det gir innsikt i registreringsprinsipper, registreringsrutiner og kontoplan. Kursdeltagerne skal også lære å avslutte og å presentere et årsregnskap (finansregnskap). Videre blir det gjennomgått hvordan regnskapsdata blir bearbeidet i driftsregnskap for bruk i ulike typer beslutninger. Kalkylemetoder og teknikker for økonomiske beslutninger på kort og lang sikt står sentralt. Kurset gir i tillegg innsikt i prinsipielle og praktiske problemstillinger knyttet til investeringer og finansiering (lån) med spesiell vekt på metoder for lønnsomhetskalkyler.

 

Læringsutbytte
Ved fullført emne skal studenten

 • ha grunnleggende kunnskaper om formålet med finansregnskapet
 • kjenne til standard kontoplan og kunne bokføre de mest vanlige transaksjoner
 • ha forståelse for begrepene utgifter, kostnader, utbetalinger, inntekter og innbetalinger
 • ha forståelse for effekten av beholdnings-endringer, og kunne foreta vanlige periodiseringsposteringer
 • kunne forklare sammenhenger mellom transaksjoner og deres påvirkning på resultat og balanse
 • kunne foreta årsoppgjør med enkle årsoppgjørsposteringer
 • kjenne godt kostnadsbegrepet
 • ha kunnskap om ulike kalkylemetoder og kunne utarbeide selvkost- og bidragskalkyler
 • kunne gjennomføre kostnad-resultat-volumanalyser
 • budsjettere kontanstrøm til investeringsprosjekter og lån
 • ta hensyn til prisstigning og finansiering ved oppsett av kontantstrøm
 • foreta renteregning (finansmatematikk)
 • anvende ulike metoder for å kalkulere lønnsomhet til investeringsprosjekter og økonomisk levetid til driftsmidler
 • beregne effektiv rente av lån og sette pris på obligasjoner
 • kunne foreta enkel følsomhetsanalyse

 

Innhold
Emnet omfatter følgende tema:

 • økonomifunksjonens rolle og plass i bedriften
 • registrering av økonomiske transaksjoner
 • grunnleggende regnskaps- og skatteregler
 • avslutning av regnskapet
 • presentasjon av regnskapet
 • kostnads- og inntektsteori
 • kalkulasjon etter bidrags- og selvkostmetoden
 • driftsregnskap, med hovedvekt på normalkalkulasjon
 • kostnads-, resultat- og volumanalyse
 • budsjettering av kontantstrømmer
 • diskontering og renteregning
 • lønnsomhetskalkyler av investeringsprosjekter
 • investeringskalkyler og prisstigning
 • investering i real- og finansinvesteringer
 • lånekostnad, låneformer og finansieringskilder
 • følsomhetsanalyse av risiko i investeringsprosjekter

 

Arbeidsformer
Fire helgesamlinger med forelesninger og arbeid med øvingsoppgaver, inklusive bruk av kalkulator.
Nettbasert kommunikasjon mellom samlingene.

Obligatoriske arbeidskrav
Fire obligatoriske innleveringer som må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Godkjent arbeidskrav er gyldig i to år etter godkjenningen.

Vurderingsformer
5-timers individuell skriftlig skoleeksamen
Karakterskala: Bokstavkarakter A-F.

Hjelpemidler ved eksamen
Kalkulator og utlevert formelark.

 

Litteratur
Litteratur vil bli oppgitt ved studiestart.

 

Emneansvarlig
Øystein Amland