Hopp til innhald

Studieplan - Begynnaropplæring 1, 1.-7. trinn

Hausten 2019

Studietilbodet Begynnaropplæring 1 (30 sp) gir vidareutdanning til lærarar i barneskulen. Innhaldet i studiet rettar seg fortrinnsvis mot undervising på 1.-4. trinn. Studiet legg vekt på nyare forsking omkring undervisinga for dei lågaste trinna i barneskulen og legg særleg vekt på norsk og matematikk. Målgruppa er lærarar med lærarutdanning, eller barnehagelærarar med godkjent vidareutdanning for undervisning på 1.- 4.-trinn (for eksempel GLSM/PAPS). Studiet kan vere eit ledd i kvalifisering til Master i begynnaropplæring.