Elev i klasserom les saman med praksisstudent.

Begynneropplæring 1 | 1.-7. trinn

EtterOgVidereutdanning

Studiet retter seg fortrinnsvis mot undervising på 1.-4. trinn. Studiet legger vekt på nyere forsking omkring undervisingen for de laveste trinnene i barneskolen og legger særlig vekt på norsk og matematikk.

Hopp til

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Lærere med lærerutdanning, eller barnehagelærere med godkjent videreutdanning for undervisning på 1.-.4.-trinn (for eksempel GLSM/PAPS). Studiet kan være et ledd i kvalifisering til master i begynnaropplæring.

  Du må være tilsatt i en lærerstilling.

  Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom du kun mangler faget det søkes på, for å få fullført lærerutdanningen din.

  Hvis du søker dispensasjon fra opptakskravet, må det foreligge en bekreftelse fra tidligere studiested om at studiet det søkes opptak til kan inngå i og føre til avsluttet lærerutdanning.

  Vi tar ikke opp nye studenter i 2022.

  Hvem passer studiet for?

  Studietilbudet Begynnaropplæring 1 (30 studiepoeng) er en videreutdanning til lærere i barneskolen.

  Målgruppen er lærere med lærerutdanning, eller barnehagelærere med godkjent videreutdanning for undervisning på 1.- 4.-trinn (for eksempel GLSM/PAPS).

  Studiet kan være et ledd i kvalifisering til Master i begynneropplæring.

  Hva lærer du?

  Begynneropplæring 1 består av to emner, hver av de på 15 studiepoeng, med eksamen om høsten og våren.

  • Emne 1: Munnlig eksamen, desember
  • Emne 2: Skriftlig eksamen, mai/juni 

  Emne 1 inneholder matematikkfaglige og norskfaglige tema som gir grundig innføring i arbeidet med den første lese-, skrive- og matematikkopplæringen i skolen. Sentralt i kurset, er muntlige egenskaper. Vi prøver ut aktive læringsformer basert på nyere forsking om barns læring, som for eksempel fagsamtaler og bruk av utvalgte læremiddel i matematikk og norsk.

  Overgangen fra barnehage til skole har også en sentral plass i emne 1. Læreplanene i barnehage og skole vil danne utgangspunkt for analyse og diskusjon om læringsmål, metoder og arbeidsformer i begynneropplæringen.

  Emne 2 inneholder mer om videre arbeid med matematikk- og norskfaglige emne med de yngste elevene på barnetrinnet. Det vil bli lagt vekt på hva som kjennetegner god lese-, skrive- og matematikkopplæring i forhold til nyere forskning innen feltet. I studiet får du lære om hvordan god opplæring virker førebyggende på lese- skrive- og matematikkvanskar og kan få alle elever til å kjenne seg kompetente og vere en ressurs, uansett språklig og kulturell bakgrunn.

  Vurdering for læring vil stå sentralt i alle faglige tema i Emne 2. Vi arbeider med hvordan man kan leggge til rette for motivasjon og engasjement og fokuserer på barns hverdag i en stadig mer digitalisert verden.

  Et praksisrettet studium

  Studiet er praksisrettet ved at studentenes egen yrkeserfaring blir knyttet til arbeidet. Studentene skal få prøve ut og reflektere over emne og fagstoff som blir tatt opp i undervisningen og se disse emnene i sammenheng med praksis. Målet med utdanningen er at studenten skal bli en viktig ressurs for god begynneropplæring på egen skole.

  Samlingsbasert

  Begynnaropplæring 1 er organisert som ein kombinasjon av samlingar i Bergen, sjølvstudium og nettbasert arbeid i grupper. Studiestøttesystemet er Canvas.

  To elevar i klasserommet

  Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Her er oversikten over Høgskulen på Vestlandet sine videreutdanninger innen ordningen «Kompetanse for kvalitet».