Rådgiver for digital økonomi og ledelse

Etter- og vidareutdanning

Ønsker du å ha en sentral rolle i digital utvikling på arbeidsplassen din? Dette studiet gir deg kompetanse innenfor digital teknologi, digital markedsføring, digital forretningsforståelse, organisering og ledelse i en digital tidsalder.

Alle snakker om «digitalisering» - men noen må sørge for at det skjer. Da trengs det en forståelse for hva digital teknologi er, hvilke muligheter den gir for en virksomhet. Det forutsetter at du vet hvordan digitale ressurser og teknologier påvirker forretningsdrift og utvikling av virksomheter. Og det kan gjelde alle områder, fra forretningsmodeller til intern organisering.

Digitalisering endrer også måten vi markedsfører oss og kommuniserer med omverden på. Digitalisering innebærer altså endring. Dette studiet gir deg grunnleggende kunnskap som gjør det lettere å se sammenhengene i de digitale utfordringene, slik at du kan bidra til endringsprosesser som er lønnsomme og effektive for bedrifter og virksomheter.

Om studiet

Programmet er et etter- og videreutdanningskurs, som kombinerer fysiske helgesamlinger med digital undervisning.

Formålet med studieprogrammet er å gjøre studentene rustet i møte med et arbeidsliv som stadig krever økt digital kompetanse, og en raskere endringstakt på grunn av nye teknologier.

Kursene er gratis for deltakere som får opptak. Undervisningen er betalt av midler fra DIKU og HVL.

Kurspakken

Kursplanene er utformet slik at det skal være mulig å være student ved studieprogrammet samtidig som man er i full jobb eller har andre forpliktelser.

Programmet starter opp med Modul 1 som består av 3 kursemner. Hvert emne gir 10 studiepoeng. Første kurs startet i november 2021.

Modul 2 starter høst 2022 med praksisutplassering eller essayskriving. Denne modulen gir også 30 studiepoeng samlet.

Modul 1 består av tre kurs:

 • Digital markedsføring (FLE116 )
  Søknadsfrist: 15. oktober 2021
  1. samling 19.–21. november.
  2. samling: 10.–12. desember.
  3. samling 14.–16. jaunar (fysisk).
  4. samling 10.–12. februar (digital).
  Eksamen 11. mars 2022 kl. 9.–12: individuell digital eksamen som leveres i Wiseflow.
  Samingene er fredag kl. 16.00–20.00, lørdag kl. 9.00–17.00, søndag kl. 9.00–14.00.

 • Digital organisering og ledelse (FLE117)
  Søknadsfrist: 15. desember 2021
  1. samling er fysisk 25.-27. mars 2022
  2. samling er virtuell 29.-30. april (foreløpig)
  3. samling er fysisk 13.-15. mai
  4. samling virtuell (eller fysisk) 3.-5. juni
  Eksamen i juli
  Samlingene er fredag kl. 16.00–20.00, lørdag kl. 9.00–17.00, søndag kl. 9.00–14.00.
 • Digital forretningsforståelse (FLE115)
  Søknadsfrist: 15. mai 2022
  1. samling er fysisk 2.–4. september 2022
  2. samling er virtuell 7.–9. oktober 
  3. samling er fysisk 4.–6. november 
  4. samling er virtuell 2.–4. desember

Hvor de fysiske samlingene blir, er ikke avklart ennå.

Klikk for informasjon om samlinger.

Gjennom kurset Digital markedsføring får studentene blant annet kunnskap og innsikt i hva digital markedsføring innebærer og hvilke muligheter dette medfører, samt operativ iverksetting av digitale virkemidler i markedsføring og analyse av effekter.

Kurset Digital organisering og ledelse tar for seg emner relatert til organisering og ledelse i en digital tidsalder – Forutsetninger for god nytte av digital organisering og mulige effekter av en digital organisering.

I kurset Digital forretningsforståelse skal studentene få en grunnleggende forståelse for hvilke ressurser og systemer som finnes i virksomheter, hvilke informasjon systemene inneholder og hvordan de støtter viktige prosesser i virksomhetene.

Et sentralt tema er teknologier og teorier om Industri 4.0 og hvordan digitalisering fører til endring av virksomheters forretningsmodeller og strategi. Programmet vektlegger at studentene både skal kunne se muligheter og trusler som teknologi representerer for virksomheter - sol og skyggesiden ved digital teknologi. Et bærekraftperspektiv står sentralt.

Studieprogrammet «Rådgiver for digital økonomi og ledelse» er støttet av DIKU sin satsing for Fleksible utdanningstilbud. Det overordnede målet for ordningen er at universiteter og høyskoler tilbyr fleksibel og relevant utdanning for studenter, som på grunn av bosted eller livssituasjon ikke har anledning til å studere fast ved en universitets- eller høyskolecampus.

DIKU-utlysningen prioriterer tilbud som møter samfunnets og arbeidslivets behov for kompetanse.

Prosjektene som har fått støtte har utviklet fleksible studiemodeller som er bærekraftige og med et pedagogisk begrunnet læringsdesign. DIKU har vektlagt studietilbud med undervisnings- og vurderingspraksis som fremmer læring, samt grad av fleksibilitet.

I 2022 utvider vi med tre nye kurs (modul 2): 

 1. Halvårsenhet for praksisplass i relevante virksomheter
 2. Emne for å skrive semesteroppgave
 3. Et valgemne

Studenter som gjennomfører alle kursene kan få samlet 60 studiepoeng som rådgiver for digital økonomi og ledelse.

Målgruppe

Våre kurs er finansiert av utdanningsdirektoratet DIKU’ s program for fleksible utdanningstilbud. Omstillingshastigheten i arbeidslivet øker, og mange har behov for å fornye eller endre sin kompetanse.

Utdanningstilbudene i denne ordningen skal kunne treffe både førstegangssøkere til høyere utdanning og de som har behov for å bygge på eksisterende kompetanse. Kursene skal gi tilbud til ansatte som trenger ny kompetanse, personer som vurderer å bytte jobb og eller personer som er arbeidsledige/permitterte.

Du må har studiekompetanse for på bli tatt opp. Søkere fra alle aldersgrupper med studiekompetanse er velkomne.