Hopp til innhald

Studieplan - Master i dramapedagogikk og anvendt teater

Hausten 2014

Det forutsettes at studentene ved studiet gjør seg kjent med innholdet i studieplanen.

Mastergradstudiet har kunstpedagogisk/fagdidaktisk innretning og bygger på tidligere utdanning og erfaring i drama og teater. Ved å gi rom også for praksiskomponenter skal studiet styrke tilknytningen til det praksisfeltet dramapedagogikk og anvendt teater realiserer seg i.

Studiet retter seg mot studenter, lærere, kulturarbeidere eller kunstnere som har erfaring med, utdanning i og interesse for drama og teater i et kunstpedagogisk perspektiv. Det bygger på bachelorgrad eller cand.mag. grad fra høgskole, universitet eller tilsvarende og forutsetter til vanlig minst 80 studiepoeng i drama/teaterfag.

Opptaksgrunnlaget er formulert slik:

 • obligatorisk del av grunnskolelærerutdanning (120 sp) og minimum 60 sp fordypning i drama
 • bachelorgrad med minimum 80 sp fordypning i drama
 • Karakterkrav: Minst C i snitt i fordypningsfaget.

Kandidater som ikke har praktisk-pedagogisk utdanning i sin bakgrunn fra lavere grad, må ta slik utdanning i tillegg til mastergraden for å få undervisningskompetanse.

Normert studietid for mastergraden er 2 års fulltidsstudium, som tilsvarer 120 studiepoeng. Det kreves obligatorisk deltakelse i emne 2 og for øvrig forventes aktiv studiedeltaking i alle studiets emner og arbeidsformer. Studiet stiller store krav til selvstendig arbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt studium har studenten kunnskap om

 • historiske og aktuelle tradisjoner på det brede feltet drama/teater og utdanning
 • problemstillinger og forskningsmessige utfordringer knyttet til dramapedagogikk og anvendt teater
 • begreper og metoder knyttet til det anvendte drama/teater-feltets teori og praksis.

Ferdigheter

Etter endt studium kan studenten

 • arbeide med drama/teater i utdanning, undervisning og på andre relevante arenaer
 • reflektere kritisk over dramapedagogikkens og det anvendte teaterets teori og praksis
 • formidle grunnleggende sider ved faget vitenskapelig, pedagogisk, kunstnerisk.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan vurdere og analysere dramapedagogikk og anvendt teater i teori og praksis
 • kan utføre og formidle selvstendig forskningsarbeid på feltet og beherske fagområdets uttrykksformer
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder

Arbeidsformer

Arbeidsformene vil veksle mellom forelesning, seminar, individuell og kollektiv veiledning, forestilling/workshop, skriveoppgaver, samt selvstudium. Studentene skal delta i kollokviearbeid, utprøve kollegabasert veiledning, og delta med seminar- og prosjektfremlegg. Dette betinger aktiv studiedeltaking og regelmessig opphold ved studiestedet.

It`s learning er høgskolens studiestøttesystem, og det forutsettes at studentene bruker dette aktivt. Forflyttet undervisning i form av fagkonferanse eller ekskursjon inngår blant de aktuelle arbeidsformene i studiets første år. Den enkeltes kostnader ved forflyttet undervisning må dekkes av studenten selv.

Vurderingsformer

Eksamensformer som kunstnerisk formidling, skriftlig hjemmeeksamen, muntlig presentasjon/forelesning inngår i studiet. Både bokstavkarakterer (A-F) og betegnelsen bestått/ikke bestått benyttes, og det veksles mellom intern og ekstern vurdering.

Internasjonalisering

Dramaseksjonen har flere utenlandske samarbeidspartnere, både i og utenfor Norden, noe som muliggjør internasjonal utveksling.

Mål

Studiet kvalifiserer studenten for undervisningsstilling i drama/teaterfag i skole og i utdanningssektoren, for kunstpedagogisk konsulentstilling i offentlig eller privat sektor, for stilling som drama/teaterpedagog i teaterinstitusjoner og kulturskoler, samt i andre virksomheter som trenger dramapedagogisk kompetanse (for eksempel helsesektoren).

Mastergraden kvalifiserer til videre forskning innenfor fagfeltet.

Emner

Mastergraden er bygd opp av 5 emner:

 • Emne 1: Dramapedagogikk og teaterteori, 15 sp
 • Emne 2: Anvendt teater, 15 sp
 • Emne 3: Vitenskapsteori, metode og akademisk tekstarbeid, 15 sp
 • Emne 4: Fagspesifikk vitenskapsteori med prosjektbeskrivelse, 15 sp
 • Emne 5: Masteroppgaven, 60 sp

Masteroppgaven utgjør det viktigste enkeltstående emnet, og arbeidet med masteroppgaven starter i løpet av 2. semester. Studenten kan velge mellom to varianter: En avhandling som monografi eller en avhandling med dramapedagogisk eller anvendt teaterproduksjon.

Organisering

Oversikt over organisering, emnebetegnelser, progresjon og eksamen:

Emne 1: M120DR113 - Dramapedagogikk og teaterteori. 15 sp. 1. semester. Pensum: 1200 sider. To forprøver. Eksamen: Individuell skriftlig hjemme-eksamen. Ekstern vurdering. Bokstavkarakter.

Emne 2: M120DR213 - Anvendt teater, 15 sp. 1. semester. Pensum: 800 sider. Eksamen: Forestillingseksamen med prosjektbeskrivelse. Intern vurdering. Bestått/Ikke bestått.

Emne 3: M120DR313 - Vitenskapsteori, metode og akademisk tekstarbeid, 15 sp. 2. semester. Pensum: 1000 sider. Én forprøve. Eksamen: Individuell skriftlig hjemme-eksamen (5 dager). Intern vurdering. Bokstavkarakter.

Emne 4: M120DR413 - Fagspesifikk vitenskapsteori med prosjektbeskrivelse, 15 sp. 2. semester. Pensum: 1000 sider. Eksamen: Prosjektbeskrivelse - masteroppgave. Oppgaven anonymiseres og evalueres av dramaseksjonen til bestått/ikke bestått.

Emne 5: M120DR513 - Masteroppgaven, 60 sp. 3. og 4. semester. Individuell masteravhandling og individuell muntlig eksamen. To varianter. Ekstern vurdering. Bokstavkarakter.

De fire første emnene fordeles mellom 1. og 2. semester i det første studieåret. Det andre studieåret er viet til seminarer, veiledning og arbeid med masteroppgaven (emne 5).

 • 1. semester: Emne 1 og 2. Emne 1 har to forprøver i løpet av semesteret. Eksamen i emne 1 uke 42. Emne 2 starter uke 43. Eksamen i emne 2 begynnelsen av uke 51.
 • 2. semester: Emne 3 og 4. Emne 3 starter uke 2. Én forprøve midtveis i emnet. Eksamen i emne 3 uke 10. Emne 4 starter uke 11. Eksamen i emne 4 slutten av uke 20.
 • Ekskursjon uke 21.
 • 3. og 4. semester: Arbeid med masteroppgaven, emne 5. To alternative oppgavetyper tilbys. Eksamen i emne 5 avslutter 4. semester.

Hver student får en hovedveileder knyttet til masteroppgaven. Undersøkelser av ekstern praksis knyttet til masteroppgaven er studentenes eget ansvar å organisere og formalisere. Faglærerne vil være behjelpelige med å formidle kontakter.

Samlet hovedpensum er 4000 sider. Dette pensum kommer i tillegg til den litteratur som brukes i arbeidet med masteroppgaven. En vesentlig del av studiets faglitteratur foreligger på engelsk. Det forventes at studentene kan tilegne seg fagstoff på engelsk, både gjennom faglitteraturen og gjennom forelesninger. Selvvalgt pensum legges opp i samråd med faglærerne. Alt pensum skal være godkjent før hver deleksamen kan avlegges. Pensumlistene foreligger normalt ved studiestart.