Hopp til innhald

Studieplan - Master i dramapedagogikk og anvendt teater

Hausten 2018

Det forutsettes at studentene ved studiet gjør seg kjent med innholdet i studieplanen.

Mastergradstudiet har kunstpedagogisk/fagdidaktisk innretning og bygger på tidligere utdanning og erfaring i drama og teater. Studiet skal styrke tilknytningen til det praksisfeltet dramapedagogikk og anvendt teater realiserer seg i ved å gi rom også for praksiskomponenter. Studiet retter seg mot studenter, lærere, kulturarbeidere eller kunstnere som har erfaring med, utdanning i og interesse for drama og teater i et kunstpedagogisk perspektiv. Det bygger på bachelorgrad eller cand.mag. grad fra høgskole, universitet eller tilsvarende og forutsetter til vanlig minst 80 studiepoeng i drama/teaterfag.

Opptaksgrunnlaget er formulert slik:

 • obligatorisk del av grunnskolelærerutdanning (120 sp) og minimum 60 sp fordypning i drama eller tilsvarende
 • faglærerutdanning i musikk, dans og drama med minimum 60 sp fordypning i drama
 • bachelorgrad med minimum 80 sp fordypning i drama
 • kunstnerisk utøvende utdanning som inkluderer minst 30 sp drama

Karakterkrav: Minst C i snitt i fordypningsfaget.

Kandidater som ikke har praktisk-pedagogisk utdanning i sin bakgrunn fra lavere grad, må ta slik utdanning i tillegg til mastergraden for å få undervisningskompetanse.

Normert studietid for mastergraden er 2 års fulltidsstudium, som tilsvarer 120 studiepoeng. Det kreves obligatorisk deltakelse i emne 2 og for øvrig forventes aktiv studiedeltaking i alle studiets emner og arbeidsformer. Studiet stiller store krav til selvstendig arbeid.

Studiet kvalifiserer studenten for undervisningsstilling i drama/teaterfag i skole og i utdanningssektoren, for kunstpedagogisk konsulentstilling i offentlig eller privat sektor, for stilling som drama/teaterpedagog i teaterinstitusjoner og kulturskoler, samt i andre virksomheter som trenger dramapedagogisk kompetanse (for eksempel helsesektoren).

Mastergraden kvalifiserer til videre forskning innenfor fagfeltet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt studium har studenten fordypet kunnskap om

 • historiske og aktuelle tradisjoner på det brede feltet drama/teater og utdanning
 • forskningsmessige og etiske problemstillinger og utfordringer knyttet til dramapedagogikk og anvendt teater
 • begreper og metoder knyttet til det anvendte drama/teater-feltets teori og praksis.

Ferdigheter

Etter endt studium kan studenten

 • arbeide selvstendig og skapende med drama/teater i utdanning, undervisning og på andre relevante arenaer
 • reflektere kritisk og konstruktivt over dramapedagogikkens og det anvendte teaterets teori og praksis
 • formidle grunnleggende sider ved faget vitenskapelig, pedagogisk, kunstnerisk.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende, vurdere og analysere dramapedagogikk og anvendt teater i teori og praksis
 • kan utføre og formidle selvstendig forskningsarbeid på feltet og beherske fagområdets uttrykksformer
 • kan arbeide selvstendig og kreativt med kunstfaglige prosjekter på ulike samfunnsarenaer

Arbeidsformer

Arbeidsformene vil veksle mellom forelesning, seminar, individuell og kollektiv veiledning, forestilling/workshop, skriveoppgaver, samt selvstudium. Studentene skal delta i kollokviearbeid, utprøve kollegabasert veiledning, og delta med seminar- og prosjektfremlegg. Dette betinger aktiv studiedeltaking og regelmessig opphold ved studiestedet.

Canvas er høgskolens studiestøttesystem, og det forutsettes at studentene bruker dette aktivt.

Forflyttet undervisning, studietur, til faglig relevant studiested og en partnerinstitusjon inngår blant de aktuelle arbeidsformene i studiets første år. Den enkeltes kostnader ved forflyttet undervisning må dekkes av studenten selv. Kostnaden er beregnet til ca. kr. 5000-6000. Dette inkluderer reise, overnatting, teaterbilletter o.a.

Det er mulig å søke om kompensatorisk arbeidskrav.

Vurderingsformer

Eksamensformer som kunstnerisk formidling, skriftlig hjemmeeksamen, muntlig presentasjon/forelesning inngår i studiet. Både bokstavkarakterer (A-F) og betegnelsen bestått/ikke bestått benyttes, og det veksles mellom intern og ekstern vurdering.

Internasjonalisering

Dramaseksjonen har flere utenlandske samarbeidspartnere, både i og utenfor Norden, noe som muliggjør internasjonal utveksling.

Organisering

Oversikt over organisering, emnebetegnelser, progresjon og eksamen:

 • Emne 1: M120DR113 - Dramapedagogikk og teaterteori, 15 sp. 1. semester. Pensum: 1200 sider. Tre arbeidskrav. Eksamen: Individuell skriftlig hjemmeeksamen. Bokstavkarakter.
 • Emne 2: M120DR213 - Anvendt teater og prosjektledelse, 15 sp. 1. semester. Pensum: 800 sider. Eksamen: Forestillingseksamen med prosjektbeskrivelse. Bestått/Ikke bestått.
 • Emne 3: M120DR313 - Vitenskapsteori, metode og akademisk tekstarbeid, 15 sp. 2. semester. Ett arbeidskrav. Eksamen: Individuell skriftlig hjemmeeksamen (5 dager). Bokstavkarakter.
 • Emne 4: M120DR413 - Kunstbasert forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, 15 sp. 2. semester. Pensum: 1000 sider. Eksamen: A) Workshop om kunst som forskningsmetode, og B) Skriftlig innlevering av fagtekst. Begge deler av eksamen evalueres som bestått/ikke bestått.
 • Emne 5: M120DR513 - Masteroppgaven, 60 sp. 3. og 4. semester. Individuell masteravhandling og individuell muntlig eksamen. To varianter. Bokstavkarakter.

Hver student får en hovedveileder knyttet til masteroppgaven. Undersøkelser av ekstern praksis knyttet til masteroppgaven er studentenes eget ansvar å organisere og formalisere. Faglærerne vil være behjelpelige med å formidle kontakter.

Samlet hovedpensum er 4000 sider. Dette pensum kommer i tillegg til den litteratur som brukes i arbeidet med masteroppgaven. En vesentlig del av studiets faglitteratur foreligger på engelsk. Det forventes at studentene kan tilegne seg fagstoff på engelsk, både gjennom faglitteraturen og gjennom forelesninger. Selvvalgt pensum legges opp i samråd med faglærerne. Alt pensum skal være godkjent før hver deleksamen kan avlegges. Pensumlistene foreligger normalt ved studiestart.