ØAA112 Lærende organisasjon, kultur og ledelse

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Kurset skal kunne gi studentene en videreføring innen fagområdet administrasjon og ledelse med fokus på den menneskelige ressursen. Et viktig siktemål blir å kunne oppøve studentenes evne til å vurdere ledelse og dets betydning i ulike kontekster og situasjoner og viktigheten av en lærende tilnærming til lederrollen.

Innhold

Ledelse; et mangetydig fenomen.

Leders plattform for ledelse.

Ledelse som funksjon

Ledelse av medarbeidere og team

Lærende organisasjon

Kontekster for ledelse

Læringsutbytte

Ved fullført kurs i Ledelse, organisasjon og kultur skal studenten:

Kunnskaper

  • Beskrive utviklingen av de ulike ledelsesperspektivene.
  • Forklare og forstå utøvelse av ledelse under ulike kontekstuelle forhold.

Ferdigheter

  • Analysere ulike organisasjonstyper og betingelser for ledelse.
  • Anvende fagkunnskapen på relevante case fra arbeids-/organisasjonslivet.

Generell kompetanse

  • Kunne identifisere ledelsesutfordringer i ulike organisasjoner.
  • Evne til kritisk refleksjon i måter å utøve ledelse på.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

ØAO001 Organisasjon I og ØAO015 Organisasjon II og Etikk eller tilsvarende.

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser.

Arbeidskrav

2 obligatoriske arbeidskrav.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre

Vurderingsform

Gruppebasert hjemmeeksamen med justerende muntlig eksamen. Karakteren på hjemmeeksamen kan etter muntlig eksamen justeres opp eller ned én karakter. Karakter på justerende muntlig eksamen er identisk med sluttkarakter.

Karakteren etter muntlig eksamen kan settes individuelt for det enkelte gruppemedlem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Faglig overlapping

  • ØAA101 (1) - Ledelse, organisasjon og kultur - Reduksjon: 7,5 studiepoeng