ØAF103 Rettslære 1

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

I forvaltningsrett vil en se på forvaltningsloven og offentleglova. Når det gjelder privatrettslige emner vil følgende bli behandlet:  Avtalerett, kjøpsrett, arbeidsrett, arv- og familierett og fast eiendoms rettsforhold.

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Ha en forståelse av forvaltningens oppbygging og arbeidsoppgaver, samt kunnskap om praktiske forvaltningsrettslige problemstillinger.
  • Ha en helhetlig forståelse av privatrettslige rettsregler som er relevant innenfor det økonomisk-administrative fagområdet.

Ferdigheter

  • Løse praktiske juridiske problemstillinger innenfor emnets tema.
  • Svare på juridiske teorispørsmål innenfor emnets tema.

Generell kompetanse

  • Ha et bevisst forhold til minimumsrettighetene lovfestede rettsregler gir.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Hovedtyngden av undervisningen består av forelesninger og oppgaveløsning. Emnet har to individuelle semesteroppgaver i henholdsvis forvaltnings og avtalerett/kjøpsrett. Semesteroppgavene har vurderingen godkjent/ikke godkjent.

Arbeidskrav

2 innleveringer som må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Lovsamling

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • ØAF101 (1) - Rettslære - Reduksjon: 5 studiepoeng