ØBR111 Skatte- og avgiftsrett I

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

ØBR111 Skatte- og avgiftsrett I

Kurset skal gi studenten kunnskap om det norske skatte- og avgiftssystemet, samt sette studenten i stand til å foreta beregning av skatt og avgift. Kurset er tredelt; og fokuserer på beskatning av privatpersoner, beskatning av næringsvirksomhet (med fokus på aksjeselskapet og dets eiere) og generelle merverdiavgiftsmessige forhold.

Sammen med ØBR112 Skatte- og avgiftsrett II dekker kurset kravene til profileringsemnet Skatte- og avgiftsrett i Anbefalt plan, Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører. Skatte- og avgiftsrett II fokuserer i større grad på beskatning av næringsvirksomhet (herunder beskatning av ulike selskapsformer) og mer spesielle emner knyttet til merverdiavgift.

Kurset forutsetter at ØBO011- Finansregnskap med analyse eller lignende kurs er gjennomgått.

Innhold

Kurset er tredelt; og det sentrale innholdet i hver seksjon er som følger;

Personbeskatning

·         Beregning av personinntekt for personlige skattytere

·         Beregning av alminnelig inntekt for personlige skattytere

·         Beskatning av personlige aksjonærer - aksjonærmodellen

·         Hovedreglene om fradrag for personlige skattytere

·         Hovedreglene om skattesubjektene ved personbeskatning

·         Skatteberegningen for personlige skattytere

·         Hovedreglene om beregning av skattepliktig formue, og beregning av formuesskatt for personlige skattytere

Næringsbeskatning

Kurset fokuserer på beskatning av aksjeselskap og dets eiere.

·         Hovedregler knyttet til den skattepliktige inntekten i næringsvirksomhet

·         Utsatt skatt - modellen og midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessig resultat før skatt og skattepliktig alminnelig inntekt

·         Hovedregler knyttet til permanente forskjeller

·         Skatteberegning - herunder håndtering av underskudd til fremføring

·         Beskatning av aksjonærer - fritaksmetoden

Merverdiavgift

·         Kriterier for, og gjennomføring av, avgifts registrering

·         Hovedregler for merverdiavgiftspliktig omsetning, uttak og innførsel

·         Hovedregler for beregningsgrunnlag og beregning av merverdiavgift

·         Fritak for merverdiavgift

·         Unntak fra merverdiavgiftsloven; herunder en introduksjon til merverdiavgift og fast eiendom

·         Fradrag for inngående merverdiavgift

Læringsutbytte

Studenten har kunnskap om / kjennskap til

·         Grunnleggende regler vedrørende beskatning av inntekt og formue for personlige skattytere

·         Grunnleggende regler vedrørende beskatning av næringsvirksomhet for aksjeselskaper

·         Grunnleggende regler vedrørende beskatning av personlige og upersonlige aksjonærer

·         Grunnleggende regler vedrørende merverdiavgift for næringsdrivende

Studenten kan:

Personbeskatning;

·         Avgjøre hva som er personinntekt og alminnelig inntekt for personlige skattytere

·         Beregne skatt på personinntekt og alminnelig inntekt for personlige skattytere

·         Beregne skattepliktig formue, og formuesskatt for personlige skattytere

Næringsbeskatning;

·         Avgjøre hva som er skattepliktige inntekter, fradragsberettigede kostnader samt foreta korrekt tidfesting av postene for beregning av alminnelig inntekt i næring for aksjeselskaper

·         Beregne skattekostnad, betalbar skatt og utsatt skatt for aksjeselskaper

·         Fastsette grunnlag for beskatning av aksjonærer; både etter aksjonærmodellen og etter fritaksmetoden.

Merverdiavgift

·         Vurdere en virksomhets merverdiavgiftsmessige forhold

·         Merverdiavgiftsmessig behandle alminnelige transaksjoner

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Kurset ØBO011 Finansregnskap med analyse eller tilsvarende kurs

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, oppgaveløsning og obligatoriske innleveringer.

Arbeidskrav

3 individuelle skriftlige innleveringer må være bestått før eksamen kan avlegges.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator. Skattelovsamling.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • ØKB2006 (1) - Skatte- og avgiftsrett 1 - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
  • ØBR105 (1) - Avgiftsrett - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
  • ØBR102 (1) - Skatterett I - Reduksjon: 5 studiepoeng