ØBR112 Skatte- og avgiftsrett II

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Kurset skal gi studenten videregående kunnskap om det norske skatte- og avgiftssystemet, samt sette studenten i stand til å foreta beregning av skatt og avgift. Kurset bygger på ØBR111 Skatte- og avgiftsrett I, og går dypere inn i skatte- og avgiftssystemet. Kurset er todelt; med hovedfokus på beskatning av næringsvirksomhet og eiere av slik virksomhet, og særlige merverdiavgiftsmessige forhold.

Sammen med ØBR111 Skatte- og avgiftsrett I dekker kurset kravene til profileringsemnet Skatte- og avgiftsrett i Anbefalt plan, Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører.

Kurset forutsetter at ØBR111 Skatte- og avgiftsrett I er gjennomgått.

Kurset er todelt; og det sentrale innholdet i hver seksjon er som følger;

Næringsbeskatning

·         Beregning av skattemessig alminnelig inntekt i næringsvirksomhet, med utgangspunkt både i resultatregnskapets resultat før skattekostnad og direkte på skattelovens regler for enkeltpersonforetak uten regnskapsplikt

·         Gjennomgang av sentrale skattemessige vurderings- og periodiseringsregler i næringsvirksomhet, herunder reglene for gevinst og tap i virksomhet og behandling av underskudd.

·         Beregning av personinntekt i næringsvirksomhet (foretaksmodellen)

·         Skattlegging av personlige aksjonærer, herunder aksjonærmodellen

·         Skattlegging av selskapsaksjonærer, herunder fritaksmetoden, regler for konsernbidrag, gjennomskjæring mv.

·         Skattlegging av deltakere i ansvarlige selskaper (deltakermodellen)

·         Skattemessige virkninger av omorganisering, omdannelse og avvikling av næringsvirksomhet

·         Formuesfastsettelse for ikke-børsnoterte aksjer og andeler i ansvarlige selskaper

·         Relevante regler om fradrag i utlignet skatt

·         Arbeidsgiveravgift og finansskatt

·         Kort om ligningsforvaltningsrett, med utgangspunkt i ØBR111

Merverdiavgift

·         Hovedregler for merverdiavgiftsregistrering, merverdiavgiftspliktig omsetning, uttak og innførsel, fritak og unntak, og fradrag for inngående merverdiavgift

·         Merverdiavgift og fast eiendom (bygger videre på ØBR111)

·         Justeringsreglene

·         Merverdiavgift og offentlig sektor

·         Merverdiavgiftsmessig behandling av innførsel og utførsel

Læringsutbytte

Studenten har kunnskap om / kjennskap til:

·         Skattereglene knyttet til næringsvirksomhet for aksjeselskap, selskap med deltakerfastsetting  (med fokus på ansvarlige selskap) og enkeltpersonforetak

·         Merverdiavgiftsreglene knyttet til næringsvirksomhet og selskaper

·         Hvilke transaksjoner og hendelser vedrørende eierskap og egenkapital som kan medføre beskatning; med utgangspunkt både i personlige aksjonærer og selskapsaksjonærer

·         Skattemessig virkninger av opphør av virksomhet og likvidasjon av selskap

·         Regler for beregning av arbeidsgiveravgift

·         Formuesfastsettelse for ikke-børsnoterte aksjer og andeler i selskap med deltakerfastsetting

·         Relevante regler om fradrag i utlignet skatt

·         Hovedprinsipper for bestemmelse av inngangsverdi for eiendeler mottatt som gave eller arv

·         Skatteplanlegging og etiske refleksjoner

·         Grunnleggende ligningsforvaltningsrett og skattebetaling, og sentrale regler for skattebetaling

Studenten kan

Næringsbeskatning:

·         Avgjøre hva som er skattepliktige inntekter, fradragsberettigede kostnader samt foreta korrekt tidfesting av postene for beregning av alminnelig inntekt i næring for aksjeselskaper, enkeltpersonforetak og selskap med deltakerfastsetting

·         Beregne skattekostnad, betalbar skatt og utsatt skatt for aksjeselskaper

·         Fastsette grunnlag for beskatning av aksjonærer (aksjonærmodellen og fritaksmetoden), deltakere i ansvarlige selskaper (Deltakermodellen) og innehaver av enkeltpersonforetak (Foretaksmodellen)

·         Skattemessig behandle omdannelse av enkeltpersonforetak til aksjeselskap

·         Vurdere skattemessige konsekvenser ved virksomhetsoverdragelse og avvikling av næringsvirksomhet

Merverdiavgift

·         Vurdere en virksomhets merverdiavgiftsmessige forhold

·         Merverdiavgiftsmessig behandle alminnelige transaksjoner

·         Merverdiavgiftsmessig behandle justering av inngående merverdiavgift

Krav til forkunnskaper

Kurset ØBR111 Skatte- og avgiftsrett I eller tilsvarende kurs er påkrevde forkunnskaper. Med tilsvarende kurs menes kurs dekker ØBR111 sitt innhold innenfor personbeskatning, næringsbeskatning og merverdiavgift. 

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, oppgaveløsning og obligatoriske innleveringer.

Arbeidskrav

2 til 3 skriftlige innleveringer må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator

Skattelovsamling

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • ØKB2008 (1) - Skatte- og avgiftsrett 2 - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
  • ØBR105 (1) - Avgiftsrett - Reduksjon: 2,5 studiepoeng