ØBR114 Regnskap fordypning

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Kurset bygger videre på ØBO011 "Finansregnskap med analyse" eller tilsvarende kurs. Sammen med ØBR116 og ØBR117 dekker kurset kravene til profileringsemnene Finansregnskap og Regnskapsførerregelverket og regnskapsorganisering i Anbefalt plan, Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører.

Kursets innhold er tredelt og dekker emnene regnskapsregulering, regnskapsteori og videregående finansregnskap.

Kurset starter opp med emnet regnskapsregulering. Det er vesentlig å forstå hvorfor finansregnskapet er regulert og hvilke samfunnsinteresser som kan være truet ved regnskapsmanipulasjon. Denne delen av kurset vektlegger å opparbeide gode kunnskaper om hvordan utarbeidelse av finansregnskapet blir regulert i dag og hvordan dette kan forandres i fremtiden.

Emnet regnskapsteori gir basis for å reflektere over sentrale deler av det teoretiske fundamentet for finansregnskapet. Det legges vekt på en forståelse av strukturen i regnskapsloven og av de grunnleggende regnskapsprinsippene i regnskapsloven og på hovedstrukturen og de vesentligste momentene i IASB sitt "Conceptual Framework". Det legges vekt på å få en forståelse av ulikhetene mellom de to rammeverkene.

Videregående finansregnskap gir fordypning i de mest sentrale utfordringene med regnskapsføring, måling og presentasjon ved avslutning av årsregnskap i samsvar med god regnskapsskikk. Denne delen dekker de vesentligste artene av omløps- og anleggsmidler og vurdering av gjeld og egenkapital. Kursdelen illustrerer forskjellen mellom regnskapslovens ordinære regler og IFRS/IAS på enkelte utvalgte arter av eiendeler. Emnet dekker utarbeidelse av konsernregnskap og gir et innblikk i regnskapsføring av fusjon og fisjon.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:

 • ha inngående kunnskap regnskapsregulering og kunnskap og ferdigheter knyttet til de       grunnleggende regnskapsprinsipper.
 • ha kunnskap og ferdigheter om regnskapsføring og måling av de viktigste regnskapspostene
 • ha kunnskap og ferdigheter til å regnskapsføre resultatskatt og kunne avslutte et årsregnskap og foreta disponering av årsresultatet.
 • kjenne til regelverket for noter og årsberetning
 • ha kunnskap om regulering av konsernregnskap og ha ferdigheter og kunnskap til å kunne utarbeide konsernregnskap på oppkjøpstidspunktet og senere år.
 • ha kjennskap til regnskapsmessig behandling av fusjon og fisjon.               

 

Studenten skal ha kunnskap om og kunne reflektere over:

 • brukergruppenes informasjonsbehov og behov for regnskapsregulering
 • det teoretiske grunnlaget for de grunnleggende regnskapsprinsippene og god regnskapsskikk
 • internasjonal regnskapsutvikling, reguleringsformer og -organer.
 • det konseptuelle rammeverket til IASB
 • resultat- og balanseorientering
 • regnskapsreglene for små foretak
 • krav til etikk og samfunnsansvar i regnskapsrapporteringen

Krav til forkunnskaper

ØBO011 "Finansregnskap med analyse" eller tilsvarende kurs

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, oppgaveseminarer og obligatoriske innleveringer

Arbeidskrav

2 obligatoriske skriftlige innleveringer må være godkjent før eksamen kan avlegges. Et ikke-godkjent arbeidskrav gir rett til ett nytt forsøk.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 6 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Revisors Håndbok, Regnskapsloven i særtrykk og kalkulator

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ØKB3117 (1) - Videregående Finansregnskap - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØBR104 (1) - Regnskap fordypning - Reduksjon: 10 studiepoeng