ØBR116 Regnskapsorganisering og ERP-systemer

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Emnet dekker kravene til profileringsemnet Regnskapsførerregelverket og regnskapsorganisering samt deler av profileringsemnet Finansregnskap i Anbefalt plan, Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører.

Sammen med ØBR114 og ØBR117 dekker kurset kravene til profileringsemnene Finansregnskap og Regnskapsførerregelverket og regnskapsorganisering i Anbefalt plan, Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører.

Innhold

 • Formelle krav til regnskapsorganisering
 • Generelt om forretningsforståelse, IT-baserte ERP systemer og regnskapssystemer
 • Regnskapets kvalitetskrav
 • Regnskapsrutiner
 • Internkontroll
 • Risikovurderinger og kontrolltiltak
 • Bruk av ekstern regnskapsfører
 • Hvitvaskingsforskriften

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:

 • ha god kjennskap til de regler som regulerer rettigheter og plikter for autoriserte regnskapsførere, herunder også regnskapsføreres erstatningsrettslige plikter
 • ha god kjennskap til krav, plikter og anbefalinger som fremkommer i god regnskapsføringsskikk
 • kunne anvende regler om rettigheter og plikter og innholdet i god regnskapsføringsskikk, herunder forskrift om risikostyring og internkontroll og hvitvaskingsregelverk.
 • kjenne styrets, daglig leders og revisors roller og ansvar knyttet til en virksomhet
 • kjenne de mest sentrale virksomhetsrutinene
 • kjenne generelle kontroller og kunne reflektere over organisasjonsmessige relasjoner i tilknytning til intern kontroll, herunder tiltak for å sikre effektiv intern kontroll
 • kjenne krav til sikkerhet og kontroller i ERP-systemer
 • ha kunnskap om de grunnleggende bokføringsprinsipper i bokføringsloven og god bokføringsskikk, herunder øvrige bestemmelser i bokføringslov og regnskapslov.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset bygger videre på ØBO011 Finansregnskap med analyse eller tilsvarende kunnskaper.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gjesteforelesninger og oppgaveløsning.

Arbeidskrav

To individuelle arbeidskrav og én gruppeoppgave. Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Revisors Håndbok

Kalkulator 

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ØBR104 (1) - Regnskap fordypning - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ØBR115 (1) - Regnskapsorganisering - Reduksjon: 5 studiepoeng