ØMF190 Bacheloroppgave - Økonomi og administrasjon

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Bacheloroppgaven skal være et faglig fordypende arbeid med utgangspunkt i en problemstilling fra privat eller offentlig virksomhet eller fordypning i et relevant teoriområde.

Bacheloroppgavene skrives i grupper på 3-4 studenter. Grupper på 2 studenter eller færre kan aksepteres etter godkjenning av skriftlig begrunnet søknad.

Veileder og studenter er ansvarlige for at bacheloroppgavene skrives i henhold til HVL sine forskningsetiske retningslinjer og de krav om personvern som følger av personvernforordningen GDPR (General Data Protection Regulation av juli 2918).

Opphavsrett

Bacheloroppgaven eies av studenten selv og HVL. Veiledere eller andre kan derfor ikke pålegge studenten offentliggjøring ved bibliotek, internett eller andre steder, i trykt eller elektronisk form uten kandidatens eventuelt ekstern kontakt sitt samtykke.

Klausulering av bacheloroppgaver

Dersom ekstern samarbeidspartner ønsker deler eller hele oppgaver unntatt offentlighet undertegnes egen avtale mellom instituttet og ekstern part om dette. Eget skriv om klausulering er utarbeidet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført bacheloroppgave vil studenten:

  • Ha kunnskaper og ferdigheter om forskningsdesign og gjennomføring av et faglig analysearbeid i samarbeid med andre
  • Kunne vurdere forskjellige kilder, benytte disse og referere etter anerkjente standarder
  • Kunne kritisk reflektere over funn i analysene
  • Kunne dokumentere og rapportere i henhold til anerkjente standarder
  • Kunne kommunisere og presentere et faglig arbeid til andre

Krav til forkunnskaper

Bestått minimum 100 studiepoeng på studieprogrammet i september høsten før oppgaven skal skrives. 

Undervisnings- og læringsformer

Alle bachelorgruppene tilbys 5-10 timer i veiledningsmøter. Studentene kan som minimum forvente 4 veiledningsmøter. Veiledningene baserer seg på skriftlig inngått veiledningsavtale (se eget skjema) og "Krav til innhold og form" som er utarbeidet på HVL og instituttet.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav inngår:

  • Gruppebasert prosjektskisse levert høsten i 5.semester på fordypningene
  • Gruppebasert forprosjekt (obligatorisk oppgave i ØMO111)
  • Gruppebasert plakatpresentasjon etter oppgitt mal (presenteres på EXPO)

Innhold og tidsfrister oppgis av fagkoordinatorer på fordypningene og emneansvarlige. Innleveringer av de obligatoriske arbeidskravene er kun gyldige i det studieåret bacheloroppgaven gjennomføres.

Vurderingsform

Gruppebasert skriftlig bacheloroppgave karaktersettes separat før justerende muntlig eksamen. Både skriftlig og muntlig del må være bestått for å bestå emnet. Sensur gjennomføres av to sensorer, hvorav en ekstern.

Innleveringsfrist for bacheloroppgaven blir publisert på Studentweb og via digitalt eksamenssystem, Wiseflow.

Karakteren på skriftlig bacheloroppgave registreres i Wiseflow av sensorene. Karakter på skriftlig innlevert bacheloroppgave blir formidlet til studentene senest 24 timer før muntlig eksamen.

Sluttkarakteren på bacheloroppgavene er identisk med karakteren som framgår av eksamensprotokoll for "justerende muntlig" og registreres også av sensorene i Wiseflow. Sluttkarakteren etter muntlig eksamen settes individuelt for det enkelte gruppemedlem.

Tid og sted for muntlig eksamen oppgis i Canvas på de ulike fordypningene.

Karakteren på bacheloroppgaven kan etter muntlig eksamen justeres opp eller ned én karakter. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

 

Underkjent bacheloroppgave

Studenter som har strøket på bacheloroppgave kan levere ny og forbedret versjon i løpet av kommende semester. Forbedret versjon kan bare leveres en gang.

Klage på karakter

Klagekommisjoner består av to sensorer hvorav en ekstern. Det enkelte medlem av en bachelorgruppe kan klage på karakterfastsettingen. Hvis karakteren, satt på skriftlig bacheloroppgave, endres med én karakter etter ny sensur, da holdes det ny muntlig prøve til fastsetting av endelig karakter ved studentens studiested. Eventuelle endringer av karakterer gjelder kun for klager(e).

Hvis klagekommisjonen endrer karakteren på skriftlig bacheloroppgave med mer enn én karakter skal medlemmene av ny og gammel kommisjon møtes for å bli enige om karakter.