ØMO111 Samfunnsvitenskapelig metode

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Emnet handler om grunnleggende samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder knyttet til økonomisk administrative problemstillinger. Målet med emnet er å gi studentene kunnskaper og ferdigheter som gjør dem i stand til å utarbeide og gjennomføre enkle undersøkelser samt skrive en empirisk forankret bacheloroppgave/hovedprosjekt. Studentene skal også være i stand til å gjøre kildekritiske vurderinger og refleksjoner over egen faglig praksis.

Undervisningen består av plenumsforelesninger hvor sentrale temaer og begreper blir gjennomgått, innenfor både kvantitative og kvalitative tilnærminger. I tillegg kommer seminarer, gruppearbeid under veiledning og praktiske øvelser i kvantitative og kvalitative analyseteknikker.  Faget skal være et hjelpemiddel i forbindelse med gjennomføring av bacheloroppgaven/hovedprosjekt.

Læringsutbytte

Ved fullført emne ØMO111 skal studenten:

Kunnskaper

 • Kunne forklare sentrale samfunnsvitenskapelige begreper og tenkemåter
 • Kunne gjennomføre enkle samfunnsvitenskapelige undersøkelser

Ferdigheter

 • Kunne gjøre rede for prosessen fra problemformulering til analyse
 • Kunne anvende teori for å gi retning til kvalitative og kvantitative samfunnsvitenskapelige analyser
 • Kunne utforme intervjuguide / spørreskjema
 • Kunne gjennomføre analyser av kvalitativt og kvantitativt datamateriale

Generell kompetanse

 • Kunne lese og forstå samfunnsvitenskapelig forskningsarbeid innen økonomisk administrative fag
 • Være i stand til kildekritiske vurderinger og refleksjon over egen faglig praksis
 • Kunne arbeide i grupper med sikte på gjennomføring av egne undersøkelser

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende grunnleggende matematikk og statistikk.

Undervisnings- og læringsformer

Plenumsforelesninger, oppgaveseminarer, praktiske øvelser og gruppebasert veiledning.

Arbeidskrav

1 gruppebasert obligatorisk oppgave gjennomføres underveis i kurset. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før eksamen avlegges.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 4 timer. Eksamen vil bli avholdt på digitalt eksamenssystem (f.eks. Wiseflow).

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ØKB2124 (1) - Samfunnsvitenskapelig metode - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB2103 (1) - Samfunnsvitenskapelig metode - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB2031 (1) - Samfunnsvitenskapelig metode - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB031 (1) - Samfunnsvitenskapelig metode - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • NAB2012 (1) - Metode for Nautikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • NAB2015 (1) - Metode for Nautikk - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • ME6-1002 (1) - Samfunnsvitenskaplig metode - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØMO011 (1) - Samfunnsvitenskapelig metode - Reduksjon: 7,5 studiepoeng