Hopp til innhald

ING3044 Praksis i ingeniørstudiet

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet gjennomføres som praksis i en virksomhet der studenten skal delta i ingeniørrelaterte arbeidsoppgaver som er relevante for studieprogrammet han/hun tilhører.

Studenten må selv skaffe seg praksisplass, og praksisen kan være sammenhengende og foregå som normale arbeidsuker (f.eks. sommerjobb), være oppdelt og foregå 1-2 dager i uken over et helt semester, eller kan gjennomføres på andre måter.

Etter praksisperioden skal studenten skrive en rapport.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om problemstillinger, prosesser og metoder i virksomheten
 • kan oppdatere sin kunnskap i fagområder innen sitt studieprogram

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

Generell kompetanse

Studenten:

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger i virksomheten
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis i virksomheten
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser i virksomheten

Krav til forkunnskaper

Bestått 80 sp fra ingeniørstudiet ved oppstart av praksisperioden.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Studenten må selv skaffe seg praksisplass, og må søke om å få godkjent praksisplassen. Praksisdelen består av minimum 200 arbeidstimer i virksomheten.

Etter praksisperiode skal studenten skrive en rapport (se punktet «vurderingsform»). Rapporten skal vise at studenten har faglige kunnskaper som han/hun kan anvende i form av refleksjon og drøfting. Krav til innhold, oppbygning og struktur av rapporten blir gitt ved semesterstart. Studenten kan få veiledning i løpet av semesteret.

Studenter som skal gjennomføre praksis som sommerjobb, må melde seg opp i emnet via utdanningsplanen sin i forkant av jobben for å få tilgang til emnet i Canvas.

Obligatorisk læringsaktivitet

Søknadskjemaet «Søknad om praksis» må leveres 3 uker før oppstart av praksis og senest 1. september.

Vurderingsform

Mappe, teller 100% på endelig karakter.

Vurdering: Bestått/ikke bestått.

Bekreftede timelister må være levert for å få mappa bestått.

Dersom mappa ikke bestås, kan en levere forbedret versjon på nytt i påfølgende semester.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillat

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ING3009 - Praksis ingeniørstudiet I - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • MAS136 - Praksis som ingeniør i bedrift - Reduksjon: 10 studiepoeng