Hopp til innhald

BRA111 Grunnleggende strålefysikk og apparatlære

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet inneholder de grunnleggende begrepene,teoriene og prinsippene fra strålefysikken. Dannelse, registrering og måling av ulike typer stråling vektlegges. Røntgenrørets oppbygging og virkemåte omhandles også. Undervisningen foregår i første semester.

Emnet inneholder følgende fra rammeplanens delemner:

 • Grunnleggende strålefysikk: Den inverse kvadratlov,attenuasjon av elektromagnetisk stråling, atom- og kjernefysikk, egenskaper ved elektromagnetisk stråling og radioaktivitet, og vekselvirkningsprosesser. Dannelse, registrering og måling av røntgenstråling og radioaktivitet. (3 stp)
 • Vitenskapsteori og forskningsmetode:Grunnleggende metoder for måling av røntgenstråling. (0,5 stp)
 • Fysikk for bildediagnostisering og -behandling: Strålekvalitet og strålekvantitet. (0,5 stp)
 • Apparatlære: Oppbygging og virkemåte for røntgenrøret. Linjefokusprinsippet og anode heeleffekt. Røntgen- og CT-apparatur (1stp)

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • kan forklare grunnleggende begreper, teorier og prinsipper i strålefysikken
 • kan forklare dannelse, registrering og måling av stråling
 • kan forklare vekselvirkningsprosesser mellom stråling og vev
 • kan forklare strålekvalitet og strålekvantitet og faktorer som påvirker disse
 • kan forklare grunnleggende dosebegreper og prinsipper for måling av stråling
 • kan forklare oppbygging og virkemåte for røntgenrøret for konvensjonell røntgen og CT
 • kan i grove trekk beskrive anvendelse og virkemåte for apparaturen innen konvensjonell røntgen og computertomografi (CT)

Ferdigheter:
Studenten...

 • behersker bruk av apparatur til måling av stråledoser

Generell kompetanse:
Studenten...

 • anvender kunnskap i grunnleggende strålefysikk og apparatlære på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • formidler kunnskap i grunnleggende strålefysikk og apparatlære

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen består av 28 timer forelesning, 15 timer oppgavegjennomgang og 6 timer ferdighetstrening/laboratorieøvelser. I tillegg kommer gruppearbeid og selvstudium. Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke totalt i studiet. 23 timer undervisning (laboratorieøvelser, oppgavegjennomgang og 2 av forelesningstimene) har obligatorisk oppmøte.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • godkjent laboratorierapport, 1 forsøk. Dersom rapporten ikke godkjennes, mister studenten rett til å ta ordinær eksamen. Det tilrettelegges da til et forsøk nr. 2 før utsatt eksamen. Det gis ikke flere forsøk utover dette.
 • 80 % tilstedeværelse ved obligatorisk studiedeltagelse

Arbeidskravene er gyldig ett påfølgende semester.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen
Skriftlig 3 timers eksamen under tilsyn.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Arrangeres andre semester etter samme mal som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator uten minne, av typen Casio FX-82ES PLUS eller tilsvarende

Mer om hjelpemidler