Hopp til innhald

BRA133 Røntgenundersøkelser, sykepleierprosedyrer og ivaretakelse av pasient

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Tema i første studieår er Radiografi som kunnskapsområde.

Emnet omhandler tema innen profesjonell omsorg og kommunikasjon til mennesker i ulike livsfaser, sykepleieprosedyrer, farmakologi og hygieniske prinsipper. Videre omhandler emnet metodiske prinsipper for konvensjonell røntgen- og CTundersøkelser av thorax og abdomen. Yrkesetikk og lover og forskrifter for helse og sosialtjenesten er også en del av emnet.

Emnet inneholder komponenter av følgende delemner fra rammeplanen:
Anatomi og fysiologi
Indikasjoner for røntgenundersøkelser/sykdomslære/patologi
Farmakologi og kontrastmiddel
Strålebiologi og strålevern
Vitenskapsteori og forskningsmetode
Stats- og kommunalkunnskap/helse- og sosialpolitikk
Yrkesetikk og faglig fundament
Fysikk for bildediagnostisering og -behandling
Pasientomsorg og sykepleie
Radiografisk bildeframstilling, bildebehandling og bildeanalyse
Informasjonsteknologi i helsetjenesten
Metodiske prinsipper og teknikker
Kvalitetsutvikling

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • kan gjøre rede for teorier, begreper og metoder innen pleie og omsorg som inngår i radiografi
 • kan forklare verdier, normer og holdninger som ligger til grunn for en profesjonell relasjon mellom pasient og radiograf
 • kan redegjøre for menneskets grunnleggende behov innen omsorg og pleie
 • kan forklare begrepet omsorgsteknologi
 • kan gjøre rede for metodiske prinsipper ved konvensjonelle røntgen- og CT- undersøkelser av abdomen og thorax
 • kan begrunne valg av eksponeringsparametere ved konvensjonelle røntgen- og CT- undersøkelser av abdomen og thorax samt forklare hvordan de påvirker bildekvalitet og stråledose
 • kan beskrive bildekriterier og krav til bildekvalitet ved konvensjonelle røntgen - og CT- undersøkelser av abdomen og thorax
 • kan forklare hvordan legemidler absorberes, distribueres og brytes ned i kroppen
 • kan forklare indikasjoner, kontraindikasjoner, virkningsmekanismer og bivirkninger for utvalgte legemidler, inklusive kontrastmidler
 • kan gjøre rede for lover og forskrifter som regulerer legemiddelhåndtering
 • kan gjøre rede for pasientobservasjon ved administrering av medikamenter, symptomer, bivirkninger og tiltak ved komplikasjoner

Ferdigheter:
Studenten...

 • behersker grunnleggende prosedyrer innen pleie og omsorg (blodtrykk, puls, respirasjon, aseptiske/ antiseptiske prosedyrer inklusiv subkutaneintramuskulære injeksjoner og innleggelse av venekateter)
 • kan anvende radiografiprosessen (forberedelse, gjennomføring og etterarbeid) ved røntgen og CTundersøkelser av thorax og abdomen
 • kan vurdere bildekriterier og bildekvalitet ved konvensjonelle røntgen - og CT- undersøkelser av abdomen og thorax
 • planlegger, utfører og vurderer kriterier av undersøkelser av thorax og abdomen på fantom
 • kan informere pasient, pårørende, studenter og annet helsepersonell om prosedyrer og tiltak knyttet til aktuelle røntgenundersøkelser
 • behersker korrekte angivelser av virkestoffer innenfor ulike legemiddelgrupper
 • kjenner til legemidler relatert til bildediagnostiske undersøkelser
 • bruker Felleskatalogen
 • kan administrere legemidler, herunder utregning, håndtering og dokumentasjon, samt lover, forskrifter og etikk
 • diskuterer sensitiv informasjon i henhold til gjeldende lover og retningslinjer
 • gjennomfører og dokumenterer litteratursøk
 • utfører kritisk analyse av artikkel

Generell kompetanse:
Studenten...

 • viser samarbeidsevner i gruppe og kan presentere fagstoff
 • forstår radiografens ansvar ved administrering og håndtering av legemidler
 • skal være bevisst egne yrkesetiske holdninger
 • skal være opptatt av empati og reflektere over egne holdninger
 • dokumenterer, kvalitetssikrer og vurderer eget utført arbeid
 • være opptatt av profesjonalitet som fenomen og forklare profesjonens utvikling og plass i samfunnet
 • kan reflektere over relevante spørsmål innen eget fag
 • kan nærme seg ny kunnskap på en vitenskapelig metodisk måte

Krav til forkunnskaper

Emne BRAF11 må være bestått for å kunne starte på BRA133.
For å stille seg opp til eksamen i BRA133 må emnet BRA132 være bestått.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen består av 46 timer forelesning, 6 timer oppgavegjennomgang og 16 timer ferdighetstrening/laboratorieøvelser. I tillegg kommer gruppearbeid og selvstudium. Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke totalt i studiet.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • 80 % tilstedeværelse ved obligatorisk studiedeltagelse. Se avdelingens retningslinjer for obligatorisk studiedeltakelse
 • Multiple Choice (MC) i Farmakologi/kontrastmidler. 80 % må være riktig for å få bestått. Det er ingen begrensning på antall forsøk, men MC må være bestått innen fastsatt dato.
 • Skriftlig individuelt arbeidskrav innen konvensjonell røntgen/CT. (1000 ord +/- 10 %)

Arbeidskravene vurderes etter kriterier gitt i arbeidsheftet.

Alle arbeidskrav må være bestått før praktisk-muntlig eksamen.

Arbeidskravene vil være gyldig for de to påfølgende semester.

Vurderingsform

Praktisk / teoretisk eksamen
Praktisk/muntlig eksamen med en varighet på ca. 60 minutter.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er bestått karakter og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Arrangeres innen 14 dager etter ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler