Hopp til innhald

BRA330 Bacheloroppgave

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Bacheloroppgaven skal ta utgangspunkt i et faglig relevant tema innenfor rammen av radiografistudiets mål. Det kan dreie seg om å anvende eksisterende kunnskap på en ny måte eller utvikle ny kunnskap. Studenten skal gjennom anvendelse av aktuelle forskningsmetodiske fremgangsmåter innhente og behandle kunnskap om et faglig tema i tråd med kravene til en vitenskapelig undersøkelse.

Forøvrig gjelder også høgskolens egne retningslinjer for bacheloroppgaven som ligger på nettsiden om eksamen.

Emnet inneholder studiepoeng fra alle hovedemner beskrevet i rammeplanen fra 2005:

 • Naturvitenskaplige emner
 • Samfunnsvitenskaplige og humanistiske emner
 • Radiografisk bildefremstilling og behandling

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har kunnskap i vitenskapsteori som begrunnelse for valg av forskningsmetodisk tilnærminger i bacheloroppgaven
 • har bred kunnskap om gjeldende forskningsetiske retningslinjer i relatert til bacheloroppgaven
 • har brede kunnskaper om faglige spørsmål og teorier relatert til en vitenskapelig problemstilling

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan utføre og dokumentere et selvstendig vitenskapelig arbeid i form av en bacheloroppgave
 • kan anvende og vurdere aktuelle forskningsmetodiske fremgangsmåter for å innhente og behandle kunnskap om et faglig tema i tråd med kravene til en vitenskapelig undersøkelse

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan planlegge og gjennomføre et selvstendig forsknings- og fagutviklingsarbeid alene eller som deltaker i en gruppe i tråd med forskningsetiske krav og retningslinjer
 • kan formidle sentralt fagstoff og valg som er gjort

Krav til forkunnskaper

 • bestått praksis i tredje året
 • teoretiske emner i 3 studieår må alle være bestått

Undervisnings- og læringsformer

Selvstendig arbeid m/ veiledning og seminarframlegg.

Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • godkjent tilstedeværelse ved obligatorisk studiedeltagelse og veiledning
 • prosjektskisse m/ søkestrategi og dokumentasjon av søk på ca. 2 sider
 • prosjektplan i henhold til spesifiserte krav. Lengden på prosjektplanen er 2000 ord +/- 10 % eksklusive litteraturliste, figurer og tabeller.
 • to godkjente seminarfremlegg

Arbeidskravene vurderes etter kriterier gitt i arbeidsheftet.

Studenten har ett forsøk på å arbeidskravene godkjent.

Arbeidskravene er gyldig i to påfølgende semestre.

Til sammen fire veiledningstimer er obligatorisk. Én av disse skal benyttes til prosjektplanen. Studentene skal søke avtale med sin oppnevnte veileder:

 • tidlig i arbeidet med avgrensning av problemstilling
 • for å underskrive veilederkontrakt
 • for godkjenning av metoden for oppgaven
 • for å få faglig veiledning knyttet til argumentasjonen under utvikling av oppgaven

Veiledning bare kan gis på grunnlag av innsendt skriftlig materiale.

Vurderingsform

Bacheloroppgave
Bacheloroppgaven skrives enten som prosjektrapport eller essay.

Bacheloroppgaven skrives som et individuelt arbeid, eller som et samarbeidsprosjekt med inntil fire studenter.

Et individuelt prosjekt skal maksimalt være 10000 ord, et samarbeidsprosjekt maksimalt. 12000 ord. Antall ord er eksklusiv sammendrag, innholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer, tabeller, fotnoter og vedlegg.

Bacheloroppgaven skal skrives i tråd med:

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått (karakter F) leverer studenten bearbeidet, skriftlig besvarelse til ny eksamen. Studenten(e) kan søke om en times veiledning før innlevering av omarbeidet bacheloroppgave ved utsatt eksamen.