Hopp til innhald

BRAF11 Medikamentregning

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Radiografer må administrere / håndtere medikamenter og kunne beregne dose, styrke og mengde. Feil kan ha alvorlige konsekvenser, det er derfor fokus på medikamentregning i utdanningen. I løpet av emnet skal studentene tilegne seg tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter for å utføre korrekt medikamentregning i klinisk arbeid.

Emnet må være bestått før man får starte i BRA133 samt gå ut i klinisk praksis (BRP1).

Praktisk medikamentregning med utgangspunkt i SI-systemet og ulike måleenheter Ulike administrasjonsmåter
Angivelser av virkestoffet innenfor ulike legemiddelgrupper Forholdet mellom dose, mengde og styrke
Infusjonshastighet
Dose per kg kroppsvekt
Fortynning av flytende legemidler

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har bred kunnskap om måleenheter
 • kjenner til relevant matematikk for utregning av doser, styrke, mengde, infusjonsvolumer og infusjonshastighet

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan anvende korrekt bruk av måleenheter
 • kan løse og vurdere ligninger i forbindelse med dose, styrke og mengde
 • kan løse og vurdere ligninger i forbindelse med fortynning av flytende legemidler
 • kan finne, vurdere og beregne infusjonsvolumer og infusjonshastighet
 • kan vurdere beregninger i forbindelse med ulike administrasjonsmåter
 • kan vurdere korrekte angivelser av virkestoffer innenfor ulike legemiddelgrupper
 • kan anvende beregninger i forbindelse med dose per kg kroppsvekt og døgndoser

Generell kompetanse:
Studenten...

 • har innsikt i kontrollering av dose / mengde og kan formidle egne utregninger
 • har innsikt i forskriftsmessig medikamentregning

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen består av 4 timer forelesning og 6 timer oppgavegjennomgang/seminar. I tillegg kommer gruppearbeid og selvstudium. Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke totalt i studiet.

Forelesningstimene har obligatorisk oppmøte.

Obligatorisk læringsaktivitet

80 % tilstedeværelse ved obligatorisk studiedeltagelse.

Vurderingsform

Skriftlig 2 timers skoleeksamen med tilsyn
Kandidaten må besvare alle oppgavene rett for å bestå eksamen.

Vurderingsuttrykk
Bestått / Ikke bestått

Ny eksamen
Ny eksamen arrangeres 3 ganger i det semesteret emnet går for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Det er ikke anledning til å fremstille seg til eksamen i medikamentregning mer enn 6 ganger ved Høgskolen i Bergen. Studenter som ikke består emnet etter 6 forsøk mister sin studierett ved høgskolen.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator med tomt minne

Mer om hjelpemidler