Hopp til innhald

BYG101 Materiallære

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Faget gir en grunnleggende teoretisk og anvendelsesorientert kunnskap om de viktigste konstruksjonsmaterialene betong, metall og tre. Det gis en grunnleggende innføring i kjemi som relateres til materialers sammensetning, struktur og oppbygging. Egenskaper i forhold til styrke, bestandighet og miljø gjennomgås. Produksjon og anvendelse, samt prøving av materialer står sentralt.

Innhold:

 • Grunnleggende kjemi
 • Konstruksjonsmaterialers egenskaper
 • Materialers miljøpåvirkning
 • Materialers kjemi
 • Fasthetslære, (eks. spenning og tøyning)
 • Betong
 • Metaller
 • Tre

Læringsutbytte

 • kjenner grunnleggende prinsipper, teorier og begreper innen kjemi.
 • kjenner til produktspekter, bruksområder, fremstillingsmetoder og materialprøvingsmetoder for våre vanligste materialer.
 • har kjennskap til risiko for helse og miljø som er forbundet med bruk av de enkelte materialene.
 • forstår og kan bedømme materialers karakteristiske egenskaper.
 • kjenner til prosedyre for materialprøving.

Kandidaten kan anvende kjemiske prinsipper og begreper og relatere disse til materialer. Kandidaten kan foreta funderte vurderinger og valg når det gjelder funksjon og anvendelse av de forskjellige materialene.

 • kan utføre enkle kjemiske beregninger.
 • kan velge, begrunne, presentere og diskutere faglige valg av materialer og løsninger for et byggverk, både selvstendig og i grupper.
 • kan forstå og håndtere relevant terminologi innen kjemi og konstruksjonsmaterialer.
 • kan velge materialer ut fra egenskaper.

Kandidaten har innsikt i grunnleggende kjemi.

Kandidaten har innsikt i de enkelte konstruksjonsmaterialers egenskaper, muligheter og begrensninger samt deres miljømessige påvirkning og kan formidle dette.

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Ekskursjon. Gjennomføring av laboratorieøvelser i grupper. Obligatoriske skriftlige innleveringer.

Obligatorisk læringsaktivitet

10 innleveringer må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.