Hopp til innhald

BYG140 BIM og landmåling

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Dette emnet er todelt. I landmålingsdelen skal studenten lære grunnleggende prinsipper for landmåling. Studenten skal lære om sammenhengen mellom den fysiske jord og dens avbildning i kartplanet som grunnlag for koordinatberegninger. Studenten skal videre få innsikt i både tradisjonelle så vel som i moderne datafangstmetoder, som basis for digitale kartbaser, terreng- og bygningsmodeller. BIM gir studenten kunnskap til bruk av BIM i bygge- og anleggsprosjekt. Studenten får mellom anna innsikt i modellering og praktisk samhandling ved bruk av BIM.

:

Enheter og referansesystem, rettvinklede og polare koordinater, totalstasjonen, polar innmåling og utstikking, trigonometrisk høydebestemmelse, reduksjon til kartprojeksjonsplanet, nivellering, feilforplantning, utjevningsregning - minste kvadraters metode, måling med satellittsystem (GNSS), laserskanning, oppmåling i bygg og anlegg, prosjektering, masseberegning, kommunaltekniske beregninger, planlegging av måleoppdrag, bruk av beregningsprogramvare, dokumentasjon og vurdering av resultatene.

 • Kartgrunnlag, etablering av modell
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Tegningsproduksjon
 • Kvalitetskontroll og revisjon
 • Flerfaglig modell, kollisjonskontroll
 • Terrengmodell

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten kunne:

 • Beskrive de vanligste referansesystemene landmåleren benytter seg av
 • Beskrive gangen i og resultatet av en utjevningsberegning.
 • Gjøre rede for de grunnleggende prinsipper for tegningsproduksjon.
 • Forklare begreper knyttet til og beskrive innholdet i en BIM-modell

 • Beherske bruk av måleinstrument til innmåling og utsetting og utføre enkle koordinatberegninger.
 • Beregne koordinater i et beregningsprogram og vurdere kvaliteten på resultatet.
 • Beskrive innholdet i og produsere enkle plan- og snitt-tegninger
 • Produsere en 3-d modell ved hjelp av dataprogram og presentere denne

 • Planlegge et måleoppdrag, vurdere metode og utstyrsbehov.
 • Gjøre rede for landmålerens rolle og oppgaver i privat og offentlig virksomhet.
 • Ha forståelse for nytten av samordningsmodeller og landmålerens rolle i byggeprosjekter

Krav til forkunnskaper

Opptakskrav til studiet.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, regne- og dataøvinger. E-læring. Praktisk feltarbeid. Rapportskriving.

Obligatorisk læringsaktivitet

Landmåling:

 • 5 dager obligatoriske felt-øvinger med rapport må være godkjent for å få avlegge eksamen.
 • 4 obligatoriske innleveringer skal være godkjent for å få avlegge eksamen.

BIM:

 • 2 oppgaver må være godkjent for å få avlegge eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Eksamen består av to deler:

 • 3 oppgaver (til sammen 60 % av endelig karakter).
 • Skriftlig skoleeksamen, 3 timer (40 % av endelig karakter).

Ved ny eksamen (utenom ordinær) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator

Mer om hjelpemidler