Hopp til innhald

BYG150 Bacheloroppgave - Bygg

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Bacheloroppgaven er det avsluttende emnet i bachelorutdanningen og gjennomføres i siste studieår.

Studentene skal gjennomføre en selvstendig metode- og problemorientert prosjekt med utgangspunkt i et realistisk problemstilling der det kreves kunnskaper og ferdigheter fra sentrale områder i studiet. Arbeidet skal utføres i grupper og kan være et samarbeid med en bedrift eller en offentlig etat, eller den kan inngå i utdanningens satsing på forskning og utvikling.

Studentene får tildelt en faglig veileder og utdanningen bidrar til at faglige og metodiske elementer blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Studentene formidler jevnlig arbeidets fremdrift til høgskolens veileder og til oppdragsgivers kontaktperson gjennom muntlige og skriftlige statusrapporter. Ved avslutning av prosjektet skal hver enkelt student redegjøre for egen faglig og personlig utvikling i et refleksjonsnotat og prosjektet skal presenteres av gruppen.

Bacheloroppgaven skal gjennomføres i tråd med retningslinjer for bacheloroppgaver og en veiledningsavtale skal underskrives.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha et totalt læringsutbytte der studenten skal kunne:

 • kjenne til relevante metoder og arbeidsmåter vedrørende forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget ingeniørfagfelt
 • kunne oppdatere sine kunnskaper gjennom kontakt med relevante fagmiljøer og praksisfelt

 • innhente, analysere og referere informasjon på en kritisk og reflektert måte
 • dokumentere og formidle resultater fra et prosjektarbeid på en systematisk og vitenskapelig måte

 • arbeide både selvstendig og i team med planlegging og gjennomføring av et ingeniørfaglig prosjekt
 • omsette sine kunnskaper og ferdigheter i praktiske løsninger
 • vise en reflektert, etisk og miljømessige innsikt i sitt arbeid i tråd med relevante nasjonale retningslinjer

Krav til forkunnskaper

Ved tildeling av prosjektoppgave etter 5. semester skal 120 studiepoeng, inkludert alle emner som inngår i første studieår og eventuelle fordypningsfag som oppgaven bygger på, være bestått. Dersom tildeling av oppgaven gjøres etter 4. semester reduseres studiepoengkravet til 100 studiepoeng. Etter gjennomført utdanningssamtale kan dispensasjon fra forkunnskapskravet bli gitt.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og prosjektarbeid med veiledning, der 2-4 studenter arbeider sammen i en prosjektgruppe.

10 timer med veiledning er obligatorisk for gruppen/studenten.

 

Prosjektgruppen utarbeider en forprosjektrapport i samarbeid med veileder og eventuell oppdragsgiver. Forprosjektrapporten inneholder problemformulering, gjennomførbarhetsanalyse (metodevalg og ressursbehov), prosjektorganisering med prosjektplan (framdriftsplan) og eventuelt kostnadsoverslag. Prosjektarbeidet videre skjer gjennom innhenting av informasjon/spesifikasjon/konstruksjon/beregning/programmering osv. med basis i fagfeltet.

 

Gruppens medlemmer fører jevnlig en prosjektdagbok som dokumenterer aktivitetene i prosjektet. Prosjektdagboken legges frem for veileder, som gir studentene tilbakemelding om faglig innhold og nivå.

Obligatorisk læringsaktivitet

En læringsmappe som består av både individuelt krav og krav til gruppen.

1. Individuelt krav:

 • deltagelse på veiledningstimer
 • et refleksjonsnotat (selvrefleksjon over egen utvikling)

2. Krav til gruppen:

 • forprosjektrapport med prosjektplan
 • skriftlig prosjektdagbok
 • bacheloroppgave, i henhold til mal på instituttet
 • underveispresentasjon av prosjektet
 • sluttpresentasjon av prosjektet
 • deltagelse på EXPO med plakatpresentasjon og eventuelt produkt.

Alt skal ferdigstilles til gitte frister. De obligatoriske arbeidskravene er kun gyldige i det semesteret mappen gjennomføres.

Læringsmappen dokumenterer læringsprosessen i arbeidet med bacheloroppgaven og bidrar til økt refleksjon underveis. Kun to av mappeelementene vil bli brukt til mappevurderingen. I tillegg til mappevurderingen vil det bli gjennomført en muntlig eksamen (se punktet Vurdering).

Vurderingsform

Deleksamen som består av to deler: vurderingsmappe og muntlig eksamen

Begge deler må være bestått for å bestå emnet. Ved ikke bestått på en av delene må emnet i sin helhet gjennomføres på nytt neste studieår, fortrinnsvis i vårsemesteret. Det gis ikke anledning til å levere en forbedret versjon av bacheloroppgaven.

Mappevurderingen utgjør 70 % av endelig karakter og muntlig eksamen utgjør 30 % av endelig karakter.

Vurderingen baserer seg på to deler fra læringsmappen:

 • Bacheloroppgaven og eventuelt produkt
 • Plakatforedraget

Omfanget av bacheloroppgaven fastsettes i samråd med veileder, med et maksimalt sideantall på 80 sider. Innleveringsfrist blir oppgitt på Studentweb og digitalt eksamenssystem. Karakterskalaen er A-F. Karakteren for mappevurderingen settes felles for gruppen.

Muntlig eksamen med sluttpresentasjon av prosjektet avholdes etter at bacheloroppgaven er levert.

Muntlig eksamen skal ha fokus på gruppen og den enkelte students metodeforståelse, og metodevalg i arbeidsprosessen, så vel som det endelig resultatet i form av bacheloroppgaven og et eventuelt produkt.

Karakterskalaen er A-F. Karakteren for den muntlige eksamenen settes individuelt.