Byggingeniør | Førde | y-veg

Bachelor

Byggingeniøren planlegg, prosjekterer og leier arbeidet med nye bygg, anlegg, vegnett og infrastruktur. I dette yrket vil du også jobbe med å sikre berekraftige og grøne løysingar i framtidas bygg.

I Førde kan du utdanne deg til byggingeniør gjennom den såkalla Y-vegen. Det vil seie at studiet har yrkesfagleg utdanning med relevant fagbrev som opptaksgrunnlag. Gjennom Y-vegen startar du med eit 6 veker langt matematikkurs (måndag-fredag) sommaren før du begynner på første året av bachelorutdanninga. Pensum omfattar det vesentlege av R1 og R2.

Som byggingeniør vil du få eit spennande yrke med mange moglegheiter.

Utdanninga består i hovudsak av tekniske fag, realfag og noko samfunnsfag. I tillegg til dei obligatoriske faga kan du velje mellom ulike valfag.

I 2. studieår kan du velje å spesialisere deg innan ulike studieretningar.

Du lærer å:

  • planlegge og gjennomføre bygg- og anleggsprosjekt
  • vurdere økonomi, miljø og samfunn i samanheng med teknologi
  • jobbe i tverrfaglege grupper og gjennomføre prosjektarbeid

Den avsluttande bacheloroppgåva blir som regel utført i grupper på tre personar. Oppgåva er eit konkret og forskningsbasert arbeid som blir skriven i samarbeid med ulike verksemder.

Lett å bli kjent med folk

Andreas Øsleby (25) studerer byggingeniør i Førde. Han likar at det er små klassar som gjer det lett å henge med i timen og spørre om det ein lurer på.

Undervisningsmåtar

Vi har forelesingar, gruppearbeid, laboratorieøvingar, ekskursjonar og prosjektarbeid med rettleiing.

Praksis

Det er moglegheiter for å få godkjend praksis om sommaren mellom 4. og 5. semester.

Teknologisamarbeid i Førde

På campus Førde får du tilgang til nokre av verdas mest avanserte robotar til undervisning og forsking. Tar du teknologiutdanning i Førde kan du tillegg få relevant jobb mens du studerer!

Vil du studere meir?

Ein bachelor som byggingeniør gir deg moglegheiter til å søke opptak til mastergrader i inn- og utland.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er lagt til rette for utvekslingsopphald i løpet av studietida.