Forkurs | nett- og samlingsbasert

Forkurs

Dette er eit nett- og samlingsbasert forkurs for deg som har yrkesfagleg utdanning, men manglar generell studiekompetanse. Forkurset gir eit godt grunnlag for å søke høgare teknisk utdanning i Norge.

Samlingane går føre seg ved studiestaden du får opptak til: Bergen, Førde eller Haugesund.

Faga som inngår i kurset er:

  • Matematikk 
  • Fysikk 
  • Norsk 
  • Engelsk 
  • Teknologi og samfunn 

Faga i forkurset er på vidaregåande skule-nivå, men gir ikkje offentleg eksamen.

Forkurset er basert på "Nasjonal plan for eittårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhøyrande halvårig realfagskurs" utarbeidd av Universitets- og høgskolerådet ved Nasjonalt råd for teknologi i 2014.

Korleis er undervisninga?

Det blir lagt opp til varierte undervisningsformer både på nett og på samlingar. For realfaga, matematikk og fysikk, legg vi opp til tre dagar lange samlingar ein gong i månaden. Totalt blir det åtte samlingar. I samband med labundervisning vil ei av samlingane bli obligatorisk. 

I 2022 blir det fysiske undervisning mandag - onsdag i veke 35, 39, 44 og 49. I 2023 blir det fysisk undervisning frå mandag - onsdag i veke 4,8, 13 og 17.

Du møter då på studiestaden du har fått opptak til (Bergen, Førde eller Haugesund). 

For å lukkast med kurset er det viktig å vere aktiv på samlingane og følgje mest mogeleg av undervisninga som går føre seg på nett.

Det er spesielt viktig at du møter på den første samlingsdagen på campus. Her får du nyttig informasjon om kursets oppbygging på den digitale plattforma. Du blir kjent med faglærarar og medstudentar, du får delta i diskusjonar om studieteknikk, og du får ein god start på arbeidet med første del av pensum i realfaga.