Byggingeniør med teikningar på byggeplass.

Byggingeniør | Førde

Bachelor

Byggingeniørar planlegg, prosjekterer og leier arbeidet med nye bygg, anlegg, vegnett og infrastruktur. Ein byggingeniør jobbar også med å sikre berekraftige og grøne løysingar i framtidas bygg.

Kvifor bli byggingeniør?

Vil du bidra til å skape nye tekniske løysingar og utforme omgjevnadane i samarbeid med andre? Som byggingeniør vil du få eit spennande yrke med mange moglegheiter.

På studiet lærer du å:

  • planlegge og gjennomføre bygg- og anleggsprosjekt
  • vurdere økonomi, miljø og samfunn i samanheng med teknologi
  • jobbe i tverrfaglege grupper og gjennomføre prosjektarbeid

Byggingeniør-utdanninga består i hovudsak av tekniske fag, realfag og noko samfunnsfag. I tillegg til dei obligatoriske faga kan du velje mellom ulike valfag.

I 2. studieår kan du velje å spesialisere deg innan ulike studieretningar.

HVL tilbyr byggingeniørutdanning i både Bergen og Førde.

Dekker du ikkje opptakskravet?

Viss du har fagbrev, kan du ta den yrkesfaglege vegen (eller y-vegen). Her går du eit tilpassa løp og startar med mattekurs i juni. Les meir om y-vegen. 

Viss du har generell studiekompetanse, men manglar matte og fysikk så kan du ta tresemesterordninga (TRES). Du tar matte på sommaren, og fysikk på hausten medan du startar på ingeniørutdanninga. Les meir om TRES. 

Både y-vegen og TRES tar du på tre år, så du mistar ikkje noko tid!

Studentjobb i Førde

Gjennom prosjektet studentjobb kan du skaffe deg relevant deltidsjobb mens du studerar. 

Andreas Øsleby (25) studerer byggingeniør i Førde. Han likar at det er små klassar som gjer det lett å henge med i timen og spørre om det ein lurer på.

Korleis er undervisninga?

Arbeidsformene varierear mellom forelesingar, gruppearbeid, laboratorieøvingar, ekskursjonar og prosjektarbeid med rettleiing.

Ein del av emna har nettundervisning saman med studentane på byggingeniørstudiet i Bergen.

Den avsluttande bacheloroppgåva blir som regel utført i små gruppe. Prosjektet omfattar ei konkret ingeniørfagleg arbeidsoppgåve, ofte i samarbeid med næringslivet i førderegionen. 

Praksis for byggingeniør

Det er moglegheiter for å få godkjend praksis om sommaren mellom 4. og 5. semester.

Kva kostar det å studere?

Som student må du betale ei semesteravgift på kr 750 kvart semester. Les meir på våre sider om semesterregistrering. Denne avgifta dekker ikkje kostnadar til for eksempel pensumbøker og anna utstyr du treng, så det vil komme i tillegg.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er lagt til rette for utvekslingsopphald i løpet av studietida.

Kor kan du reise?

Andre utdanningar du kanskje vil like

Vidare studium etter fullført utdanning

Etter fullført bachelor i byggingeniør kan du søke deg inn på følgande masterutdanningar på HVL:

Du kan også studere vidare på ulike mastergradsstudium nasjonalt eller internasjonalt.