Hopp til innhald

DAT104 Systemutvikling og webapplikasjoner

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Studentene skal lære å utforme og programmere enkle webapplikasjoner ved hjelp av teknologi for generering av dynamiske websider. Studentene skal lære prinsipper for metodisk utvikling av større programsystemer, samt få erfaring i praktisk systemutvikling.

Innhold

 • Tjenersideprogrammering, f.eks. med JavaServer Pages og Java Servlets
 • MVC og Model 2-arkitektur
 • Modellering av web-applikasjoner
 • Utforming av web-baserte interaktive brukergrensesnitt
 • Enkel tilgangskontroll og brukerhåndtering
 • Metoder for håndtering av utviklingsprosjekter, f.eks. Unified Process og Scrum
 • Planlegging, estimering, prosjektstyring, risikohåndtering og kvalitetssikring
 • Livssyklus, kravspesifikasjon, analyse, design, integrasjon, testing
 • Bruk av utviklingsverktøy
 • Praktisk erfaring gjennom å utvikle en web-applikasjon i en metodisk utviklingsprosess

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • Forklare tekniske detaljer ved tjenersideprogrammering
 • Forklare kommunikasjonen som skjer mellom klient og tjener i en webapplikasjon
 • Beskrive ulike elementer som inngår i et utviklingsprosjekt
 • Forklare grunnleggende begreper i systemutvikling generelt og i aktuell(e) metode(r)
 • Bruke egen prosjekterfaring i drøfting og vurdering av metodiske elementer

Ferdigheter

 • Skrive programkode for generering av dynamiske websider
 • Programmere serverside-kode for MVC-løsninger
 • Kommunisere med kunde, oppdragsgiver og sluttbrukere
 • Planlegge, gjennomføre og følge opp mindre utviklingsprosjekter
 • Vurdere risiko og foreslå tiltak for å håndtere risiko i utviklingsprosjekter

Generell kompetanse

 • Arbeide i gruppe i et utviklingsprosjekt
 • Kommunisere skriftlig og muntlig innad i gruppe og mot kunde/oppdragsgiver

Krav til forkunnskaper

Bestått eksamen i DAT100 Grunnleggende programmering er et obligatorisk krav for å kunne ta dette emnet.

Det vil være mulig å gi individuell dispensasjon fra dette kravet etter utdanningssamtale.

Ellers bygger emnet på ING102 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder for datafag og DAT101 Modellering og databaser, eller tilsvarende emner.

Anbefalte forkunnskaper

ING102 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder for datafag og DAT101 Modellering og databaser, eller tilsvarende emner.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvingsoppgaver og prosjektarbeid i grupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

4 obligatoriske øvinger må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges. Aktuelle former kan være programmeringsoppgaver, utviklingsprosjekt, skoleprøver.

Godkjente øvinger gir også adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester. Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må nye øvinger leveres.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Eksamen vil bli avholdt på digitalt eksamenssystem. Studentene må medbringe egen datamaskin. Programvaren som er nødvendig for å gjennomføre eksamen må være installert og testet før eksamensdagen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Dersom det er få oppmeldt til eksamen, kan det bli arrangert muntlig eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen. Ved eksamen på PC skal det kun brukes en enkel teksteditor.

Mer om hjelpemidler