Hopp til innhald

DRA307 Kreativ dans

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet ligger i vårsemesteret andre studieår.

Emnet setter hovedfokus på utforskende dansearbeid, dansedidaktikk og fagteori.

Utforskende dansearbeid, dansedidaktikk, koreografi og fagteori står sentralt. Det settes fokus på læreren som planlegger, organisator, veileder og medspiller i dette emnet.

Læringsutbytte

Ved fullført emne har kandidaten kunnskap om:

 • Dansepedagogiske og dansehistoriske retninger og tradisjoner.
 • Dansedidaktikk og koreografi.
 • Musikk-kunnskap knyttet til dansefaglighet.
 • Hvordan dans knytter an til drama- og musikkfaget.

Ved fullført emne kan kandidaten:

 • Forberede, gjennomføre og vurdere under-visningsopplegg med bruk av dans.
 • Lage og undervise enkle danseformer.
 • Nytte dansefaglighet i dramapedagogiske sammenhenger.

Ved fullført emne er kandidaten i stand til å:

 • Planlegge, lede og gjennomføre kreative prosjekt for barn og/eller unge, med dans som del av prosjektet.

Undervisnings- og læringsformer

Praktisk-metodisk arbeid med kreativ dans, scenisk formidling, forelesninger, veiledning, studentstyrt undervisning og oppgaveskriving.

Obligatorisk læringsaktivitet

Oppmøte i minst 80% av undervisningen.
Den enkelte student er selv er ansvarlig for å følge med på når fraværet går utover det som aksepteres.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i det påfølgende semesteret etter godkjenningen.

Vurderingsform

Eksamen består av to deler:

 • Praktisk koreografi-eksamen i gruppe, etterfulgt av en muntlig samtale om gruppens valg i forbindelse med arbeidet.
  Praktisk eksamen går over en dag. Oppgaven utleveres to uker før eksamen.
 • Et individuelt skriftlig refleksjonsnotat knyttet til eksamensarbeidet. Notatet skal ha et omfang på ca. 800 ord.
  Oppgaven utleveres to uker før eksamen. Det skriftlige notatet skal sendes elektronisk til emneansvarlig senest to dager før gjennomføring av praktisk gruppeeksamen.

Ved eksamen gis det en samlet karakter. De to eksamensdelene vektes på følgende måte:
Del 1 - praktisk eksamen (gruppe): 90%.
Del 2 - Skriftlig refleksjonsnotat (individuell): 10%.

I spesielle tilfeller kan gruppekarakteren justeres for enkelte av gruppemedlemmene.

Tid for eksamen opplyses på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ny/usatt eksamen gjennomføres individuelt etter avtale med faglærer.